پیدایی کلیساهای ارتودکس و کاتولیک ، تفاوت کاتولیک ها و اردتودکس ها با پروتستان ها

0

[ad_1]

برای پروتستانها چنین به نظر میرسد که ارتودکسها و کاتولیکها اعتقادات و آیینهایی دارند که ریشه در کتاب مقدس
ندارند. علت این امر در این نکته نهفته است که مرجع اعتقادات و عبادات مسیحی کدام است. مذهب پروتستان با
 این شعار گسترش یافت: “فقط کتاب مقدس. برای همین پروتستان ها معمولا این سؤال را مطرح می کند چرا 

کاتولیکها و اردتوکسها چنین و چنان میکنند، حال آنکه در کتاب مقدس چنین چیزی گفته نشده است؟”

علت این اختلاف این است که یگانه مرجع برای استخراج اصول عقاید و نحوه عبادات در مذهب پروتستان
کتاب مقدس است، اما در مذاهب ارتودکس و کاتولیک، چنین نیست. ارتودکسها و کاتولیکها برای اعتقادات و

 آیینهای خود به سه مرجع اعتقاد دارند کتاب مقدس، سنت رسولان، و کلیسا. ذیلا :  به شرح این سه مرجع می پردازیم.

۱ -کتاب مقدس
کتاب مقدس نزد همه مذاهب مسیحیت یکی است، به استثنای اینکه کاتولیکها و ارتودکسها علاوه بر ۳۹ کتاب
عهد عتیق، ۳ کتاب دیگر یهودیان را به عنوان کتابهای قانونی ثانوی میپذیرند. این ۳ کتاب جزو کتابهای قانونی
یهودیان نیست و در کتاب مقدس عبری یافت نمیشود؛ اما ترجمه یونانی عهد عتیق، معرو ف به “ترجمه هفتادتنان”
شامل این کتابها میباشد. لازم به تذکر است که رسولان به هنگام نگارش عهدجدید، تمام نقل قولهای خود را از
عهد عتیق، از ترجمه هفتادتنان انجام میدادند. اما عهدجدید نزد کاتولیکها و ارتودکسها همان است که نزد پروتستانها مورد پذیرش است.

۲ -سنت رسولان
این دو کلیسا بر این عقیده اند که تعلیم رسولان را “کلیسا” حفظ کرده است. روشن است که تمامی تعلیماتی که
رسولان میدادند، در عهدجدید نوشته نشده است. عهدجدید مجموعه کتابها و رسالاتی است که “بنا به مقتضیاتی
خاص” نوشته شده اندهر کتاب عهدجدید، خصوصا رسالت، یا برای رفع مشکلی نوشته شد یا برای پاسخگویی

به سؤالی. برای مثال، از مطالعه دو رساله پولس به تسالونیکیان متوجه می شویدکه پولس شفاها تعالیمی در  

خصوص بازگشت عیسی مسیح داده بوده، و اکنون طی این دو رساله، توضیح بیشتری در مورد تعالیم شفاهی خود
ارائه میدهد (دوم تسالونیکیان ۲:۲). اگر مشکلی در این زمینه در کلیسای تسالونیکی پیش نیامده بود، ما امروز
این مطالب ارزنده را در این رسالات نمیداشتیم. مثالی دیگر در رساله اول قرنتیان فصل ۱۵ یافت میشود که در
آن پولس رسول پیام شفاهی (انجیلی) را که به ایشان داده بود، خالصه وار تکرار میکند (۱۵:۱ و ۹)سپس به
شرح مبسوطی از مسأله قیامت میپردازد. کاتولیکها و ارتودکسها معتقدند که آن بخش از تعالیم رسولان که در
عهدجدید نیامده، در “سنت” حفظ شده است. پروتستانها معتقدند که آنچه برای ایمان مسیحی ضرورت داشت، از
سوی روح القدس در کتاب مقدس ثبت شده است.
پدران کلیسا، به خصوص پدران عهد رسولان (قرنهای اول و دوم میلادی)، نوشته های بسیاری از خود بر جای
گذاشته اند که در آنها نگرش کلیسای اولیه در خصوص اصول اعتقادات، و به ویژه نحوه عبادات و آیینها ثبت شده
مجموعه این نوشته ها کلا بخش عمده سنت رسولان را تشکیل می دهد. این نوشته ها اکنون در کتابهای  
تاریخ کلیسا در دسترس همگان قرار دارد و امید است که روزی به فارسی نیز ترجمه شود. برای مثال، در
نوشته های پدران پایان قرن اول و اوائل قرن دوم، شیوه عبادت مسیحیان در کلیسا با جزئیات نقل شده است. وقتی
این شیوه را با شیوه مراسم کلیساهای کاتولیک و ارتودکس مقایسه میکنیم، متوجه شباهت بسیار آنها، حتی در
فرمولهای دعایشان، میشویم. طبق شهادت این کتابها، رسوم دیگری مانند تعمید نوزادان و تعمید به روش ریختن
آب  خصوصا استیفان شهید،بر سر داوطلب، از همان قرن دوم مرسوم بوده است. دعای طلب شفاعت از قدیسین،

و نیز تکریم مریم نیز از این دست میباشند.

۳ -مرجعیت کلیسا
اما برای ارتودکسها و کاتولیکها علاوه بر کتاب مقدس و سنت رسولان، کلیسا نیز دارای مرجعیت میباشد. منظور
از “کلیسا” نیز همایش اسقفان کلیساها از سراسر جهان میباشد. این دسته از مسیحیان، بر اساس شهادت عهدجدید
و منابع تاریخی، بر این اعتقادند که مسیحیت اولیه از کلیسا و به وسیله کلیسا آغاز شد و گسترش یافت، نه به وسیله
کتاب عهدجدید. کتابهای عهدجدید در بطن کلیسا نوشته شدند. این کلیسا بود که تعلیم صحیح را از گزند معلمان
دروغین حفظ کرد. این کلیسا بود که با بدعتها به مبارزه بر خاست. و سرانجام این کلیسا بود که در حدود سال
۹۳۱ تصویب کرد که کتابهای الهامی مسیحیان متشکل از این ۲۷ کتابی میباشد که امروز عهدجدید مسیحیان را
تشکیل میدهد.
علاوه بر این، مسیح به جمع رسولان خود که کلیسا باشد، اقتدار بخشید. در انجیل متی ۱۸:۱۵-۲۱ مسیح به کلیسا
اقتدار می بخشد تا امور ایمانداران را رتق و فتق کند. مسیح به کلیسایش اقتدار بخشید تا گناهان را ببخشد یا نبخشد
(یوحنا ۲۱:۲۹). این کلیسا است که به وسیله روح القدس به جمیع راستی هدایت میشود (یوحنا ۱۶:۱۹). کلیسا
قدرت دارد ایماندار خطاکار را به شیطان بسپارد (اول قرنتیان ۵:۴-۵). یا او را باز به جمع خود بپذیرد (دوم۸-۵:۲ قرنتیان)
به این ترتیب، طبق اعتقاد کلیساهای کاتولیک و ارتودکس، کلیسا اقتدار دارد تحت هدایت روح القدس (یوحنا
۱۶:۱۹) و بر اساس اصول کتاب مقدس، آموزه های کهن را بر اساس مقتضیات زمانه از نو تفسیر کند، یا در
خصوص نحوه عبادات و برگزاری آیینها تصمیمگیری نماید.

[ad_2]

Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.