رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش یک سالە اعدام در کردستان، ۵٣ نفر اعدام شدەاند


 

هەنگاو: دهم اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزە علیە مجازات اعدام. سازمان حقوق بشری هەنگاو در این رابطە گزارشی آماری از اعدام ۵٣ شهروند کرد طی سال گذشتە منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ١٠ اکتبر ٢٠١٨ تا ١٠ اکتبر ٢٠١٩، دست کم حکم اعدام ۵٣ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

از سوی دیگر و بر طبق گزارشی کە ”هرانا“ منتشر نمودە است، طی این بازە زمانی ٢۴٢ شهروند در ایران اعدام شدەاند و با مقایستە این دو آمار معلوم می شود کە ٢٢٪ شهروندانی کە طی یک سال گذشتە در کل ایران اعدام شدەاند، شهروند کرد بودەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال گذشتە ۵ زن و ٢ کودک کرد و همچنین یک مرد ۶٠ سالە در زندان های ایران اعدام شدەاند.

 

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٣ مورد معادل ۴٣٪ کل اعدامی ها

استان کرمانشاه (کرماشان): ۶ مورد معادل ١١٪ کل اعدامی ها

استان کردستان (سنە): ٨ مورد معادل ١۶٪ کل اعدامی ها

استان لرستان: ۶ مورد معادل ١١٪ کل اعدامی ها

استان ایلام: ٧ مورد معادل ١٣٪ کل اعدامی ها

استان خراسان: ٣ مورد معادل ۶٪ کل اعدامی ها

 

تفکیک بر حسب اتهام

قتل عمد: ۴۶ مورد

مواد مخدر: ٧ موردمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.