در روزهای اخیر که ویروس کرونا در ایران شیوع یافته است، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قرارداد پیمانی عاطفه مسعودی، فعال صنفی شاغل در بیمارستان امام رضای این شهر را لغو کرد. همکاران این پرستار و برخی از اعضای خانه پرستار لغو قرارداد عاطفه مسعودی را به علت فعالیت صنفی او دانسته‌اند. این در حالی است که قراردادهای پیمانی در بین دیگر قراردادهای کاری موجود در نظام درمانی ایران جزو محکم‌ترین‌ قراردادهاست. حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دلیل اخراج عاطفه مسعودی را به‌دست نیاوردن امتیازات لازم برای ارزشیابی عنوان کرد و گفت فعالیت‌های صنفی او در این‌ تصمیم‌گیری نقشی نداشت. محمدشریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در واکنش به لغو پیمان عاطفه مسعودی از نبود امنیت شغلی فعالان پرستاری انتقاد کرد و گفت: «اقدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برخورد با فعال صنفی پرستاری انگیزه را از پرستاران می‌گیرد. در شرایطی که سیستم درمانی کشور کمبود شدید نیروی پرستار احساس می‌کند؛ پرستاران برای استخدام باید جانشان را گرو بگذارند و بالاخره در شرایط سختی باید کار کنند و حتی یک پرستار نیز می‌تواند کمک کند، چگونه باور کنیم که نمره ارزشیابی دلیل اخراج این پرستار بوده است؟»