رسانه خبری پیامِ ایرانی

آلمان فعال سیاسی کرد را ناچار می کند برگەهای سفارت ایران را امضاء کنند + سند


 

هەنگاو: حکومت آلمان فعالین سیاسی و پناهجویانی را کە درخواست پناهندگی آنها را رد نمودە، ناچار می کند کە بە سفارت ایران بروند و یا برگەهای این سفارت را امضاء کنند.

بر طبق اسنادی کە هەنگاو بە دست آوردە است، حکومت آلمان پناهجویانی را کە درخواست پناهندگی آنها را رد نمودە، ناچار می کند کە جهت بازگشت بە ایران بە سفارت ایران بروند و در غیر این صورت برگەهای سفارت را بە آنها تحویل می دهد کە آن را پر کنند.

یکی از فعالین سیاسی با هویت ”ادریس رحمانی“ کە اهل سرپل ذهاب می باشد و خانوادەاش از ٣٨ سال پیش آوارە عراق بودەاند، دو سال پیش بە آلمان پناهندە شدە و درخواستش از سوی ادارە مهاجرت این کشور رد شدە است.

ادارە مهاجرت آلمان بە این فعال سیاسی یک ماه مهلت دادە است تا بە سفارت ایران در این کشور رفتە و جهت اخذ پاسپورت و بازگشت بە ایران اقدام نماید، پس از امتناع آقای رحمانی از این کار، آنها کمکی را کە ماهانە بە پناهجویان می دهند از وی قطع کردە و برگەهای سفارت ایران را بە وی دادەاند تا امضاء نماید.

باز گرداندن این فعال سیاسی بە ایران در حالی است کە وی  ٢٧ سال پیش در آوارەگی و در کمپ رومادی عراق متولد شدە است.

گفتنست کە ادریس رحمانی و خانوادەاش از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بودە و در صورت دیپورت بە ایران زندگیش با خطر مواجە خواهد شد.

با پیگیری های هەنگاو معلوم شدە است کە دست کم یک مورد دیگر این چنین وجود دارد و این احتمال وجود دارد کە فعالین دیگری را ناچار بە امضاء پای این برگەها نمایند.

طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آلمان، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.