رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە شدن یکی از نیروهای ادارە اطلاعات در بانە


 

هەنگاو: یکی از نیروهای ادارە اطلاعات بانە توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  ظهر روز دوشنبە  ١۵ مهر ٩٨ (٧ اکتبر ٢٠١٩)، یکی از نیروهای ادارە اطلاعات بانە با هویت “علی صیادی” توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

بە گفتەیک منبع مطلع، علی صیادی مسئول شناسایی اطلاعات بانە بودە و در روستای “سالوک” بانە” از سوی افراد مسلح مورد هدف قرار گرفتە شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە هم اکنون تمامی نیروهای مسلح بانە بە حالت آمادە باش در آمدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ یک از احزاب و جریانات کردستانی مسئولیت کشتە شدن این مسئول ادارە اطلاعات را بە عهدە نگرفتەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.