رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ٢٩ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٢٩ شهریور تا روز جمعە ۵ مهر ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٩ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (۶ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای ماکو و اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە شدە و ۴ کولبر و کاسبکار نیز در مرزهای ارومیە، پیرانشهر و اشنویە زخمی شدەاند.

 

اعدام و مرگ در زندان (٨ مورد)

در این مدت دست کم ٧ شهروند کرد در زندان های سنندج، رجایی شهر کرج، ارومیە و سلماس اعدام شدەاند کە یکی از آنها زن بودە است.

همچنین یک زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان، جانش را از دست داد.

 

بازداشت و حکم  (۴ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت ۴ شهروند کرد در شهرهای بانە، ارومیە و سنندج از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدەاند کە یکی از آنها زن بودە است.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (١١ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ١١ تن از جملە ۴ زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند. یکی از شهروندان در زندان مرکزی ارومیە بە زندگی خود پایان دادە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.