رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل مریوان


هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان هفتە گذشتە از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە هفتە گذشتە ٢۶ فروردین ٩٩ (١۴ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان در محلە ”ترخان آباد“ این شهر یک جوان ٣٢ سالە با هویت ” اسماعیل اردوانی“ را بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە سنندج منتقل شدە است.


با گذشتە یک هفتە از بازداشت هیچ خبری از سرنوشت اسماعیل اردوانی در دست نمی باشد و تلاش های خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.