رسانه خبری پیامِ ایرانی

آمار خودکشی در کردستان هم زمان با روز مبارزە با خودکشی، خودکشی ١٩٠ نفر طی ٨ ماه


 

هەنگاو: در تقویم جهانی روز ١٠ سپتامبر بە عنوان روز جهانی مبارزە با خودکشی نامگداری شدە و سازمان حقوق بشری هەنگاو بدین مناست آماری از میزان خودکشی در کردستان را منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تا ١٠ سپتامبر ، دست کم ١٩٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

با این حساب ماهانە در کردستان ٢٣ نفر بە زندگی خود پایان دادەاند. از مجموع ١٩٠ نفری کە بە زندگی خود پایان دادەاند ٩٣ نفر زن و ٩٧ نفر نیز مرد بودەاند.

 از مجموع این ١٩٠ نفر ۴۴ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودەاند کە ٢۵ نفر از آنها دختر و ١٩ نفر نیز پسر بودەاند.

همچنین ١٠ نفر بالای ۵٠ سال بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٧ نفر از آنها مرد و ٣ نفر نیز زن بودەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.