رسانه خبری پیامِ ایرانی

تایید حکم ١١ سال حبس غفور برهم از سوی دادگاه تجدید نظر


 

هەنگاو: حکم ١١ سال حبس یک شهروند اهل اشنویە از سوی دادگاه تجدید نظر ارومیە تایید شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شعبە یکم دادگاه تجدید نظر ارومیە حکم ١١ سال حبس ”غفور برهم“ شهروند اهل روستای ”امیرآباد“ اشنویە را عینا تایید کرد.

غفور برهم بهمن ماه سال ١٣٩۶ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.

این شهروند کرد نهایتا در تیر ماه سال ١٣٩٧بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە ۵ سال حبس، بە اتهام ”حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز“ بە ۵ سال حبس و بە اتهام ”تردد غیر مجاز از مرز“ بە یک سال حبس محکوم شدە بود.

یکی از نزدیکان خانوادە برهم در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد ،کە ایشان در مراحل دادرسی از داشتن حق وکیک محروم بودە و با استناد بە گزارشات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حکم صادر شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.