رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری مطلق از سرنوشت بازداشت شدگان پس از درگیری سردشت


 

هەنگاو: پس از کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران و متعاقب آن جانباختن ۴ عضو حزب دمکرات کردستان دست کم چهار شهروند کرد در این رابطە بازداشت شدەاند کە سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک روز پس از درگیری سردشت میان نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان (حدک) کە منجر بە جانباختن دو عضو حزب دمکرات شد، نیروهای ادارە اطلاعات سە شهروند اهل پیرانشهر را بازداشت کردەاند.

این نیروها هم زمان در شهر پیرانشهر پدر یکی از جانباختگان را با هویت ”کاوە آگوشی“ بازداشت کردەاند. روز بعد از درگیری شیرکو اگوشی فرزند کاوە پس از آنکە از سوی نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدە بازداشت شدە است. همچنین یک شهروند دیگر با هویت ”یوسف رسولی“ هم زمان با آنها بە اتهام همکاری با نیروهای (حدک) بازداشت شدە است کە سرنوشت هر سە نفر از آنها در هالەای از ابهام می باشد.

یک روز پس از بازداشت کاوە آگوشی، فرزند دیگرش با هویت ” صادق“ بە همراه پسر دایی خود بە نام ”بایزید رسولی“  (برادر یوسف رسولی) در اطراف مهاباد توسط نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسیدند.

بازداشت این سە نفر در حالی است کە روز درگیری در سردشت نیز یک جوان ١٨ سالە اهل سردشت با هویت ”مهران احمدیان“ پس از آنکە از ناحیە دست زخمی شدە بود، از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و بە ارومیە منتقل شدە است.

تلاش های خانوادە این نوجوان طی هفتە گذشتە برای مطلع شدن از سرنوشت فرزندشان بی نتیجە ماندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.