مصرف بی‌رويه منابع آبی، سوء‌مديريت و سياست‌های دولت در توسعه سدسازی از دلایل خشک شدن تالاب‌ها و درياچه‌ها در مازندران شناخته می‌شوند.

همچنین کاشت دوم برنج به صورت غیرقانونی، به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شده است.

این تالاب‌ها زیستگاه بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری هستند که یکی پس از دیگری در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.