رسانه خبری پیامِ ایرانی

علی اسماعیلی جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد


هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە کە دی ماه سال گذشتە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، بازداشت شد.

برپایە گزاش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٨ اردیبهشت ٩٩ (٢٧ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر اشنویە (شنو) بە منزل “علی اسماعیلی” هجوم بردە و پس بازداشت و را جهت سپری نمودن دوران یک سالە محکومیت بە زندان مرکزی این شهر منتقل کردەاند.

علی اسماعیلی ۴٢ سالە و اهل روستای “جاشیران”، روز پنج شنبە ٢٠ تیر ٩٨ (١١ ژوئیە ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت شدە بود.


وی اواخر دی ماه همان سال از سوی شعبە ٢ دادگاه کیفری اشنویە بە اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

علی اسماعیلی دی ماه ٩٧ نیز بە همین اتهام بازداشت و پس از دو ماه بازداشت با وثیقە موقتا از زندان آزاد شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.