رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل بانە


 

هەنگاو: یک شهروند اهل بانە کە اویل تابستان از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است، سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از سرنوشت یک شهروند اهل بانە با هویت ”عبدالخالق خیالی“ معروف بە ”عطا قوخی“ کە ٧ ماه پیش از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است، هیچ خبری در دست نمی باشد و پیگیریهای  مستمر خانوادە وی در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە خیالی، این خانوادە طی هفت ماه گذشتە از ترس اینکە مشکلی برای عبدالخالق پیش آید از رسانەای کردن خبر خودداری کردەاند.

عبدالخالق خیالی متاهل و پدر چهار فرزند می باشد و پیشتر نیز چندین بار بە نهادهای امنیتی احضار شدە بود.

برادر دیگر وی بە نام ”لقمان خیالی“ سال گدشتە از سوی نیروهای انتظامی مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.