رسانه خبری پیامِ ایرانی

آرام فتحی بە دادگاه مریوان احضار شد


 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی مریوان جهت پاسخگویی بە اتهاماتی کە بە وی وارد شدە بە دادگاه این شهر احضار شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز شنبە ٢ شهریور ٩٨ (٢۴ آگوست ٢٠١٩)، آرام فتحی، شاعر و نویسندە مریوانی از سوی شعبە دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مریوان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدە است.

این احضاریە در پی شکایت فرد ناشناسی با هویت ”احسن پرتوی“ بە اتهام اخلال در آسایش و امنیت عمومی برای آرام فتحی فرستادە شدە و در آن آمدە است کە اگر طی ۵ روز بە این دادگاه مراجعە نکنید بازداشت خواهید شد.

تاریخ ارسال این احضاریە ٢٧ مرداد می باشد اما در تاریخ ٢٩ مرداد بە آرام فتحی تحویل دادە شدە و روز جمعە نیز تعطیل بودە است. آرام فتحی با انتشار پستی در صفحە فیسبوکی خود اعلام کردە است کە  بە دلیل بازداشتم در شهریورماه سال گذشتە احضار شدەام.

روز چهارشنبە ٢١ شهریور ٩٧ ( ١٢ سپتامبر ٢٠١٨)، نزدیک بە ۴٠ فعال مدنی و شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان از سوی نهادهای امنیتی بە اتهام اغتشاش و تلاش برای برگزاری اعتصاب عمومی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بودند.

آرام فتحی دو سال پیش  طی دو حکم جداگانە جمعا بە سە سال حبس تعزیری محکوم شدە بود و پس از اعتراض بە حکم صادرە دادگاه تجید نظر وی برگزار و در نهایت دادگا حکم وی را لغو و ایشان از اتهامات واردە تبرئە شدند.

وی تاریخ ١۵ آذر ماه ٩۵ از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقە ۵٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

آرام فتحی طی سال های گذشتە دو کتاب شعری خود را بە چاپ رسانیدە و نوشتەهای وی در بسیاری از مجلەها و هفتەنامەهای کوردستان و خارج از کوردستان منتشر شدە و چند سالی نیز عضو هیئت تحریریە ماهنامە فرنگی اجتماعی چیا بودە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.