رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری مطلق از سرنوشت سە عضو بازداشت شدە انجمن نوژین


 

هەنگاو: با گذشت سە ماه از بازداشت رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در سنندج و مسئول شاخە این انجمن در کامیاران و یکی دیگر از اعضای این انجمن، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، زهرا محمدی، از فعالین مدنی و رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین ، بە مدست سە ماه است کە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە زهرا محمدی، این خانوادە از ١۵ تیرماه تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی ندارند و نمی دانند کە فرزندشان کجا نگهداری می شود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، شعبە دوم دادگاه انقلاب سنندج، کە مسئولیت رسیدگی بە پروندە زهرا محمدی را بر عهدە دارد بە خانوادە ایشان گفتەاند کە وی ممنوع الملاقات و تماس می باشد. بازپرس این شعبە نیز تاکنون دو وکیل را کە از سوی خانوادە زهرا معرفی شدەاند رد و با درخواست آنها موافقت ننمودە است.

زهرا محمدی ٢٨ سالە و اهل دهگلان، روز پنج شنبە ٢ خرداد ٩٨ ( ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ۴ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا همچنان بلاتکلیف در بازداشت بە سر می برد.

از سوی دیگر، با گذشت نزدیک بە دو ماه از بازداشت سیروان ابراهیمی مسئول شاخە کامیاران انجمن نوژین و منت رحمانی از اعزای فعال این انجمن در شهر کامیاران، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد و تلاش خانوادەهای آنها برای مطلع شدن از سرنوشت و محل نگهداری آنها بی نتیجە ماندە است.

این دو فعال مدنی و عضو انجمن نوژین روز چهارشنبە ۵ تیر ٩٨ ( ٢۶ ژوئن ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدەاند.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این دو فعال مدنی پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە و پس از بازداشت آنها زهرا محمدی نیز ممنوع الملاقات شدە و سرنوشت هر سە نفر از آنها در هالەای از ابهام می باشد.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.

 

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.