یکی از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس عسلویه در سایت ساحلی شیرینو، در محل کار خودکشی کرد. در نامه‌ای که کنار جسد او یافت شده، انگیزه خودکشی فشارهای اقتصادی و اعمال تبعیض از سوی مدیران عنوان شده است. جسد این فرد که نام او اعلام نشده است توسط همکارانش یافت شده. آن‌ها به علت غیبت او و پاسخ ندادن به تلفن، به اتاق محل استراحت او مراجعه کردند و با جسد او مواجه شدند. فرد مزبور که آوای بوشهر شغل او را مهماندار عنوان کرده، ۲۰ سال سابقه کار داشته و در نامه‌ای انگیزه خودکشی را ذکر کرده است.