رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال بیماران مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بە خارج از زندان ارومیە بە دلیل مصرف کوکائین بودە است


 

هەنگاو: با انتقال یک تن دیگر از زندانیان مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بە خارج از زندان ارومیە، شمار زندانیانی کە مشکوک بە ابتلا بە این ویروس بودەاند بە ١١ مورد رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شب گذشتە یک زندانی دیگر محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە نام های موسی نعمانی ۵٧ سالە و اهل ارومیە، از سوی کادر پزشکی زندان بە بیمارستان طالقانی منتقل شدە است.

هەنگاو بە عنوان اولین منبع خبر انتقال یک زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی خارج از زندان ارومیە را منتشر و طی هفتە گذشتە دستکم ١١ زندانی بە بیمارستان طالقانی منتقل شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

با این حال، ناصر قرەباغی، مسئول بیمارستان طالقانی بە رسانەهای حکومتی اعلام کردە است کە تنها یک زندانی مشکوک بە کرونا وجود دارد و آن هم جواب تست کرونای وی هنوز تایید نشدە است. این سخنان قرەباغی در حالی است کە مسئولین زندان دست کم ابتلای دو زندانی بە ویروس کرونا را از طریق بلندگوهای زندان رسما اعلام کردەاند.

قرەباغی در ادامە اعلام کردە است کە این یک زندانی نیز احتمالا بە دلیل مصرف کوکایین دچار بیماری شدە است. حال این سوال پیش می آید کە کوکایین چگونە بە داخل زندان ارومیە رفتە است؟!

هم اکنون دو زندانی بە نام های سلمان سلیم نژاد و رشیدی عزیزی کە جواب تست کرونای آنها مثبت اعلام شدە پس از آنکە از مراکز درمانی بە داخل بند بازگرداندە شدەاند وسایل شخصی خود را جمع آوری و بە قرنطینە زندان منتقل شدەاند.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.