رسانه خبری پیامِ ایرانی

سپاه پاسداران خواهان اجرای فوری حکم اعدام وی می باشد +ویدیو


هەنگاو: ارسلان خودکام، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام کە در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، با خطر جدی اجرای حکمش روبروست و خانوادەاش می گویند سپاه پاسداران خواهان اجرای فوری حکم وی می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حکم اعدام ارسلان خودکام(سهرابی)، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام اهل مهاباد قطعی شدە و احتمال اجرای حکم اعدام وی پس از اتمام ماه رمضان بالقوە می باشد.


یکی از نزدیکان آقای خودکام در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، دادستان بە آنها گفتە است کە، سپاه پاسدارا شاکی پروندە است و بە ما فشار آوردەاند کە هرچە زوتر حکم را اجرا کنیم و بیش از این نمی توانیم اجرای حکم اعدام وی را بە تاخیر بیاندازمیم.


ارسلان خودکام ۴٧ سالە، روز دوشنبە ٣ اردیبهشت ٩٧ ( ٢٣ آوریل ٢٠١٨) در حالی کە عضو سپاه پاسداران بود و برای ماموریتی بە اشنویە رفتە بود، بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان (حدک) بازداشت شد. وی اواخر مردادماه همان سال (تابستان ٢٠١٨) از سوی شعبە ٣٢ دادسرای نظامی ارومیە بە اتهام جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان بە اعدام محکوم و از آن زمان در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.


وی در حین محاکمە از داشتن حق وکیل محروم بودە و وکیل تسخیری برایش گذآشتەاند کە یک قاضی بازنشستە دادسرای نظامی بودە و این وکیل هم بە آنها گفتە کار از کار گذشتە و تنها رئیس قوە قضائییە می تواند حکم را متوقف کند.


این شهروند اهل مهاباد پیشتر بە مدت یک سال عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە ایران بازگشتە و بازداشت می شود و سپس بە دلیل اینکە شاکی خصوصی نداشتە آزاد می شود.


ارسلان خودکام (سهرابی) در دهە ٨٠ بە عضویت سپاه پاسداران در آمدە و بە مدت ١۶ سال (تا زمان بازداشت) در این این سازمان فعالیت داشتە است.


یکی از نزدیکان خانوادە سهرابی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، ارسلان بە مدت ٣۶ روز در بازداشتگاه ادارە اطلاعات تحت شکنجە بودە و ۴٠ کیلو از وزنش را از دست دادە است.


بە گفتە وی، نیروهای اطلاعات سپاه “نشمیل قویتاسی” همسر ارسلان را بازداشت و پس از آنکە وی صدای همسرش را در اتاق کناری در حالە گریە کردن شنیدە گفتە است کە بە همسرم و پسرم کاری نداشتە باشید، هرچیزی را کە بخواهید اعتراف خواهم کرد. این منبع در ادامە اعلام کرد کە ارسلان ناچار شدە است کە بە ۵۴ مورد همکاری خود با حزب دمکرات اعتراف کند.

نشمیل قویتاسی نیز کە اردیبهشت ماه ٩٧ بازداشت شدە بود با وثیقە ۵٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد و آذر ماه همان سال از سوی شعبە یکم دادسرای نظامی ارومیە بە اتهام “اقدام علیە امنیت ملیت” بە تحمل ١ سال حبس محکوم گردید.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.