رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە شدن ٣۴ زن و خودکشی ١١۴ زن از مارس ٢٠١٩ تا مارس ٢٠٢٠ در کردستان


 

هەنگاو: در آستانە ٨ مارس، روز جهانی زن، سازمان حقوق بشری هەنگاو گزارشی را دربارە کشتە شدن زنان و خودکشی زنان در کردستان آمادە کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از مارس ٢٠١٩ تا مارس ٢٠٢٠ دست کم ٣۴ زن در کردستان کشتە شدە و ١١۴ زن نیز بە زندگی خود پایان دادەاند.

کشتە شدن زنان

بر طبق این گزارش طی این بازە زمانی، دست کم ٣۴ زن در شهرهای مختلف کردستان بە قتل رسیدەاند کە نسبت بە مدت مشابه سال گذشتە بیش از ٢٠٪ (٧ مورد) افزایش داشتە است.

دلیل قتل

قتل ناموسی: ۴ مورد معادل ١١.۵٪ کل موارد

اخلافات خانوادگی: ١٧ مورد معادل ۵٠٪ کل موارد

سرقت: ۵ مورد معادل ١۵٪ کل موارد

نامعلوم: ٨ مورد معادل ٢٣.۵٪ کل موارد

 

کشتە شدن بە دست

افراد نزیک (پدر، برادر، همسر، مادر و مادر زن): ٣٠ مورد

نامعلوم: ٣ مورد

همسایە: ١ مورد

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ١٣ مورد

استان کرمانشاه: ١٠ مورد

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۶ مورد

استان ایلام: ۵ مورد

 

خودکشی زنان

با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هەنگاو، از مارس ٢٠١٩ تا مارس ٢٠٢٠ دست کم ١١۴ زن در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە نسبت بە مدت مشابه سال گذشتە ١۴ مورد یعنی بیش از ١٢٪ افزایش داشتە است.

دلیل یا دلایل خودکشی

اختلافات خانوادگی: ٨۶ مورد معادل ٧۵٪ کل موارد.

افسردگی و مشکلات روانی: ٨ مورد معادل ٧٪ کل موارد

فقر و بیکاری: ٧ مورد معادل ۶٪ کل موارد

ممانعت با ازدواج و ازدواج اجباری: ۴ مورد معادل ٣.۵٪ کل موارد

حجاب اجباری: ٢ مورد معادل ٢٪ کل موارد

منع استفادە از مبایل: ١ مورد معادل: ١٪ کل موارد

نامعلوم: ۶ مورد معادل ۵.۵٪ موارد

 

شیوە خودکشی

حلق آویز کردن: ۶٩ مورد

خردن قرص: ٢١ مورد

خودسوزی: ١٨ مورد

اسلحە: ۵ مورد

نامعلوم: ١ مورد

 

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی: ۴۵ مورد

استان کردستان: ٣١ مورد

استان کرمانشاه: ٢١ مورد

استان ایلام ١٧ مورد

 

این آمار تنها مواردی را شامل می شود کە صحت آنها برای سازمان حقوق بشری هەنگاو تایید شدە و یقینا آمار واقعی بیش از این می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.