رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە شدن سە عضو سپاه پاسداران در پیرانشهر


 

هەنگاو: سە تن از اعضای سپاه پاسداران در پیرانشهر مورد حملە افراد ناشناس قرار گرفتە و کشتە شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (١٨ تیر ٩٨ / ٩ ژوئیە ٢٠١٩)، افراد مسلح ناشناس چهار تن از نیروهای سپاه پاسداران را هدف قرار دادە و سە تن از آنها طی این حملە مسلحانە کشتە شدەاند.

گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە طی این حملە مسلحانە ”حاصل احمدی“ معروف بە (حاصل شیت) سرهنگ سپاه پاسداران  و فرماندە عملیاتی سپاه پیرانشهر و دو عضو دیگر سپاه بە نام های ”ستار پیروتی“ و ”امید ملازادە“ کشتە شدە و یک عضو دیگر سپاه بە نام ”شورش قادری بە شدت زخمی شدە است.

اتومبیل این افراد کە از نوع تویتا هایلوکس بودە در خیابان سردشت و در نزدیکی ترمینال سردشت مورد حملە قرار گرفتە است.

حاصل احمدی یکی از اعضای سپاه پاسداران می باشد کە در آذیت و آزار خانوادەهای فعالین سیاسی و مدنی و همچنین ترور اعضای احزاب کردستانی نقش داشتە است.

تاکنون هیچ کدام از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفتەاند. رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران کشتە شدن این سە عضو سپاه را تایید کردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.