رسانه خبری پیامِ ایرانی

سرنوست سە شهروند بازداشت شدە سقزی نامعلوم است


 

هەنگاو: با گذشت سە هفتە از بازداشت سە تن از اعضای یکی از جانباختگان پژاک، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن سە هفتە از بازداشت سە تن از اعضای یکی از جانباختگان حزب حیات آزاد کردستان با هویت “ رئوف شیخی”، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەهایشان بی نتیجە ماندە است.

بامداد روز جمعە ٢۵ بهمن ٩٨ (١۴ فوریە ٢٠٢٠)،  نیروهای امنیتی حکومت در شهر سقز بە منزل یکی از جانباختگان پژاک با هویت ”رئوف شیخی“ هجوم بردە و برادر وی با هویت ”حامد شیخی“ و دو داماد آنها بە نام های ”نبی ملاویسە“ و ”ایوب خانی“ را بازداشت کردەاند.

یکی از نزدیکان خانوادە شیخی طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە، با گذشتە سە هفتە از بازداشت و علی رغم پیگیریهای مداوم، هیچ کدام از نهادهای مربوطە پاسخگو نبودە و این نیز منجر بە نگرانی اعضای خانوادە شدە است.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود  کە حدودا ٢٠ نفر بودەاند، ساعت ٧ بامداد و هم زمان با ششمین سالگرد جانباختن رئوف شیخی بە منزل آنها هجوم بردە و علاوە بر بازداشت این سە نفر، از اسپری استفادە کردە و زنهای خانوادە را مورد بی احترامی قرار دادە و تمامی عکس های وی را پارە کردەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.