رسانه خبری پیامِ ایرانی

قتل دختر ١٠ سالە بە دست مادرش در سنندج


 

هەنگاو: یک دختر نوجوان کە از پس از جدایی پدر و مادرش نزد مادر خود زندگی می کرد، توسط وی بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە (١٠ تیر ٩٨ / ١ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زن با هویت ”فرشتە ملکی“ دختر ١٠ سالە خود را بە نام ”ندا محمدی“ خفە کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این قتل در محلە گلشن سنندج (سنە) روی دادە است. این منبع در ادامە اعلام کرد کە پیشتر نیز بهزیستی چند بار و پس از گزارشاتی کە مبنی بر کودک آزاری دریافت کردە بودند، بە منزل این زن مراجعە کردەاند، اما شهادت دروغ همسایەها مانع از محکوم شدن مادر شدە است.

پدر و مادر ندا چند سال پیش از هم جدا شدەاند و پدر وی نیز چندین بار خواهان بر عهدە گرفتن سرپرستی فرزندش شدە، اما قانون مانع این کار شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.