رسانه خبری پیامِ ایرانی

تلاش بهزیستی و دانشگاه بوکان برای تبرئە فرد متهم بە تجاوز بە دختر ۵ سالە


 

هەنگاو: با گذشت دو هفتە از ماجرای تجاوز یک جوان ٢٢ سالە در بوکان بە یک دختر ۵ سالە، تلاشهای گستردەای برای تبرئە کردن فرد متهم صورت گرفتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، خانوادە “بابک میرزایی” جوان ٢٢ سالەای کە روز جمعە (٣١ خرداد ٩٨ / ٢١ ژوئن ٢٠١٩) بە یک کودک دختر کە تنها ۵ سال سن داشتە است تجاوز کردە بود، با نوشتن نامەای از ساکنین محلە خود بوکان می خواهند کە شهادت بدهند کە فرزندشان دارای معلولیت ذهنی می باشد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، کە امام جمعە محل نیز با هویت “ملا محمد گلتپەای” این نامە را امضاء کردە است. بە گفتە همان منبع، از آنجایی کە متهم سابقە دار است، بیشتر خانوادەهای این محلە حاضر بە امضاء این نامە نشدەاند.

یک وکیل نیز با هویت مجتبی (کوروش) خوسروی نیز وکالت فرد متهم را در این پروندە بر عهدە گرفتە است.

”بابک میرزایی“ دانشجوی رشتە معماری دانشگاه پیام نور بوکان می باشد، کە همان روز از سوی نیروهای انتظامی دستگیر و هم اکنون در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد. وی  دوست پدر دختر بچە بودە و خود نیز کم شنوا و تحت حمایت بهزستی بودە است.

پیشتر هەنگاو در گزارشی اعلام کردە بود کە  حراست دانشگاه پیام نور بوکان اعلام کردە است کە متهم از نظر سلامت روانی مشکل دارد.

این اقدامات موجی از نگرانی را میان فعالین مدنی بوکان بە وجود آوردە است، آنها بر این باور هستند اگر شخصی دارای معلولیت ذهنی باشد قادر نخواهد بود کە ۴ ترم در دانشگاه درس بخواند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.