رسانه خبری پیامِ ایرانی

تجاوز یک مربی بە دختر ۵ سالە در بوکان


 

هەنگاو: مردی کە در بوکان بە دختر پنج سالەای تجاوز کردە بود از سوی نیروهای نظامی دستگیر شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از منابع محلی، روز جمعە (٣١ خرداد ٩٨ / ٢١ ژوئن ٢٠١٩)، یک کودک دختر کە تنها ۵ سال سن داشتە است بە بیمارستان بوکان منتقل شدە است کە شواهدی از آزار جنسی وی مشاهدە شدە است.

پدر و مادر این کودک پنج سالە کە از ساکنین غیر بومی بوکان بودە و هر دو ناشنوا هستند، از مربی کودک خود شکایت و اعلام کردەاند کە کودکشان را آزار و مورد تجاوز قرار دادە است.

هویت فرد متجاوز ”بابک . م“ دانشجوی رشتە معماری در یکی از دانشگاهای بوکان اعلام شدە است کە همان روز از سوی نیروهای انتظامی دستگیر و هم اکنون در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد. وی  دوست پدر دتخر بچە بودە و بە عنوان مربی بە خانە آنها آمدە بود.

دختر بچەای هم کە مورد تجاوز قرار گرفتە بود از بیمارستان ترخیص و قرار است کە جهت بررسی های بیشتر بە پزشک قانونی ارومیە فرستادە شود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.