رسانه خبری پیامِ ایرانی

ضرب و شتم ماموران شهرداری منجر بە مرگ زن کرمانشاهی شد + فیلم


هەنگاو: یک زن اهل کرمانشاه کە توسط ماموران شهرداری این شهر در حین تخریب منزل مسکونیش مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود، جانباختە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ ( ١٩ می ٢٠٢٠)، ماموران شهرداری منطقە ٣ کرمانشاه برای تخریب یک منزل مسکونی فاقد مجوز بە شهرک فدک رفتە بودند کە ممانعت اعضای این خانوادە و ضرب و شتم آنها توسط ماموران شهرداری، مادر خانوادە در نتیجە این ضرب و شتم و پاشیدن اسپری فلفل بە صورتش جانش را از دست دادە است.


یک منبع نزدیک بە این خانوادە هویت زن جانباختە را ”آسیە پناهی“ ۵٨ سالە اعلام کردە کە مادر ٧ فرزند می باشد و ساعت یازدە صبح سەشنبە یعنی یک ساعت پس از آنکە مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود در یکی از مراکز درمانی کرمانشاه جانش را از دست دادە است.


بە گفتە شاهدان عینی، ماموران شهرداری در حالی این زن و دخترش را مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە صورتش اسپری فلفل پاشیدەاند کە مدام فریاد کشیدە است من نارحتی قلبی دارم ، این کار را نکنید.


بە گفتە منابع هەنگاو ماموران شهرداری در حین تخریب این منزل مسکونی هیچ گوبە برگە قضایی را نشان نادەاند و این خانوادە هم در زمین های خود خانە را ساختەاند.


جسد آسیە پناهی در روستای زادگاهش یعنی در روستای سرآب بخش سرفیروزآباد کرمانشاه تشیع شدە و تاکنون پزشک قانونی دلیل مرگ وی را اعلام نکردە است. منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.