رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دختر بانەای بە دلیل ازدواج اجباری


 

هەنگاو: یک دختر جوان اهل بانە بە دلیل ازدواج اجباری دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (١۵ خرداد ٩٨ / ۵ ژوئن ٢٠١٩) و هم زمان با عید رمضان، یک دختر ١٩ سالە اهل روستای ”کیولە“ بانە بە دلیل اینکە از طرف خانوادەاش ناچار شدە بود تا با یکی از نزدیکان خود در همان روستا ازدواج کند، خودکشی کردە است.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت این دختر ١٩ سالە را ”سوما خدری“ فرزند خدر اعلام کردە است  کە از طریق خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

یک منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە خدری در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”سوما قرار بودە تا بە زودی ازدواج کند و خانوادەاش حتی حاضر نشدەاند جسد وی را بە پزشک قانونی منتقل کنند و مخفیانە جسدش را بە خاک سپردەاند“.

هەنگاو برای روشن شدن این موضوع با برادر سوما تماس گرفت، اما برادر وی حاضر بە سخن گفتن در اینبارە نشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.