رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارشی دربارە ١٧ زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اشنویە + لیست اسامی


هەنگاو: دست کم ١٧ زندانی سیاسی در زندان مرکزی اشنویە محبوس می باشند کە خبر بازداشت و صدور حکم برای ٧ نفر از آنها تاکنون در هیچ رسانەای منتشر نشدە است.


بر طبق گزارشی کە بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، هم اکنون ١٧ زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی اشنویە محبوس می باشبد کە جمعا بە ٨١ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدەاند.


پیشتر هەنگاو گزارشاتی را در مورد ١٠ نفر از این زندانیان منتشر نمودە و ٧ نفر از آنها برای اولین بار است کە خبر بازداشت و یا صدور حکم برای آنها منتشر می شود اخبار مربوط بە آنها تاکنون رسانەای نشدە است.


از مجموع این ١٧ زندانی سیاسی ١۵ مورد بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا)، یک مورد بە اتهام همکاری با پارت آزادی کردستان (پاک) و یک مورد نیز بە اتهام فعالیت کارگری بە حبس محکوم شدەاند.


اسامی این ١٧ زندانی سیاسی بە شرح زیر می باشد؛

١_ علی عارفی ٢_ فخرالدین درویش پور ٣_ منصور مامند رش ۴_ رسول باروت ۵_ رشید ناصرزادە ۶_ حامد صوفی امیرآباد ٧_ نادر زیایی فر ٨_شفیع فقی زادە ٩_ ابوبکر میناپاک ١٠_ محمدامین قاضی ١١_کامیل احمدی ١٢_ کورش عزیزی ١٣_طیب بامروت ١۴_مغدید محمدزادە ١۵_ یوسف احمدی ١۶_ سید نجم الدین حسینی ١٧_یوسف سمسان

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.