رسانه خبری پیامِ ایرانی

اعتراض پناهجویان کرد در کرواسی بە وضعیت نامناسب و برخورد غیر اخلاقی مسئولین کمپ


 

هەنگاو: شماری از پناهجویان کرد کە در یکی از کمپهای پناهجویی در شهر زاگرب پایتخت کرواسی مستقر هستند، نسبت بە وضعیت نامناسب خود اعتراض نمودە و یکی از زنان همراه آنها دست بە اعتصاب زدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە شماری از پناهجویان کرد کمپ  زاگرب پایتخت کرواسی بە نشانە اعتراز بە رفتار ناشایست کارمندان، نگهبانان و مدیران کمپ و عدم رسیدگی های لازم از نظر پزشکی، روحی و حتی نیازمندی های زنان و کودکان، دست بە اعتراض زدەاند.

یکی از پناهجویان حاضر در این کمپ بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، محمد هژبری و همسرش شکوه کریمی بە همراه فرزندن ۴ سالە خود بە نام عگید، کامیل آذریون و روناک شرفی بە همراه دو فرزند خود بە نام های عسل ١٢ سالە و آرشام ٧ سالە و دو شهروند اهل اقلیم کوردستان بە نام های بختور حسین عزیز ٣٣ سالە و هوگر رستم گردی دست بە اعتصاب زدەاند.

هوگر مدت ١٠ ماه بدون هیچ دلیل و مدرکی در زندان کرواسی بودە و نهایتا با اثبات بی گناهی از  زندان آزاد شدە است. بختور نیز با گلولە زخمی شدە و پس از آنکە پانسمان شدە بە کمپ منتقل شدە و تاکنون بە بیماستان منتقل نشدە است بە نحوی کە پای وی عفونت کردە است. هوگر با شلیک یک شکارچی اهل کرواسی زخمی شدە و مسئولین کمپ بە وی گفتەاند کە شما از آنجایی کە تابعیت کرواسی ندارید نمی توانید کە شکایت کنید.

خانوادەهای هژبری و آذریون از فعالین مدنی و سیاسی کردستان می باشند کە بە دلیل فشار نهادهای امنیتی ناچار بە ترک سرزمین مادری خود شدەاند.

خانم شکوه کریمی نیز بە نشانە اعتراض بە وضعیت موجود دست بە اعتصاب غذا زدە و در فایل تصویریی کەبرای هەنگاو ارسال نمودە اعلام می کند “تا با یکی از مسئولین نهادهای حقوق بشری صحبت نکنم بە اعتصاب خود ادامە خواهم داد”. 

مسئولین کمپ بە این خانوادەها اعلام کردەاند کە از آنجایی کە شماها ایرانی هستید باید مترجم فارس زبان را برای شما بیاوریم و آنها نیز گفتەاند ما تنها با مترجم کرد زبان حرف خواهیم زد. آنها همچنین از داشتن حق وکیل نیز محروم می باشند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.