رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودسوزی زن پیرانشهری بە دلیل فقر


 

هەنگاو: یک زن اهل پیرانشهر کە همسر وی نیز پیشتر در اثر انفجار مین نقص عضو شدە بود، اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە (٢۵ اردیبهشت ٩٨ / ١۵ می ٢٠١٩)، یک زن اهل پیرانشهر با هویت ”پرشنگ صالحی“ بە دلیل شدت جراحات ناشی از خودسوزی در یکی از مراکز درمانی شهر ارومیە جانش را از دست داد.

پرشنگ صالحی ۴٠ سالە بودە و هفتە گذشتە بە دلیل فقر اقدام بە خودسوزی کردە بود.

همسر پرشنگ با هویت ”ابوبکر آرمکان“ ٧ سال پیش در اثر انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست دادە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.