رسانه خبری پیامِ ایرانی

مفقود شدن دەها کولبر در ارتفاعات مرزی سقز


 

هەنگاو: دەها کولبر بە دلیل بارش شدید برف در ارتفاعات مرزی شهرستان سقز مفقود شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نزدیک بە ۵٠ کولبر کە جهت کولبری بە ارتفاعات مرزی سقز رفتە بودند، از شب گذشتە در ارتفاعات منطقە سرشیو سقز و در محلی بە نام  ”چم میشاو“ مفقود شدە و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

برادر زن یکی از کولبران مفقود شدە کە خود نیز بریا کمک بە آنها بە ارتفاعات مرزی رفتە است، طی تماسی تلفنی با هەنگاو اعلام کرد کە، این پنجا کولبر عمدتا از اهلای روستاهای ”درە زیارت“ و ”سیف طالە“ سقز می باشند و علی رغم تلاشهای مردم منطقە تاکنون هیچ خبری از آنها در دست نمی باشد.

وی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە، با وجود اینکە بیش از ٨ ساعت است کە از تمامی نهادهای حکومتی درخواست کمک کردەایم، تاکنون هیچ نهاد حکومتی برای پیدا کردن کولبران اقدام نکردە است.

ایشان در ادامە از مردم منطقە خواست کە برای پیدا کردن کولبران بە آنها کمک کنند.

 

این گزارش بە روز خواهد شد…

ساعت ٣ بە وقت تهران

تمامی کولبرانی کە مفقود شدە بودند، پیدا شدە و همگی در صحت کامل بە سر می برند، برادر یکی از کولبران مفقود شدە این خبر را برای هەنگاو تایید کرد.

ساعت ۶ بە قت تهران

یکی از کولبران نجات یافتە طی تماسی با هەنگاو گفت: “امیر” اهل روستای “درە زیارت” و “امیر” اهل روستای “ترجان” همچنان سرنوشتان نامعلوم است.

یکی از این کولبران توان راه رفتن نداشتە و دیگری همراه با وی ماندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.