رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم اعدام و ٨۵ سال حبس برای ٨ شهروند کرد


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە هفت شهروند اهل شهرهای کامیاران و ارومیە و یک شهروند اهل کردستان ترکیە از سوی دستگاه قضایی ایران بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی بە اعدام و حبس محکوم شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە با ریاست قاضی ”شیخ لو“یک شهروند اهل کردستان ترکیە را با هویت ”سردار اوزموش“ بە تحمل ١۵ سال حبس تعزیری محکوم نمودە است.

این حکم بە اتهام همکاری و عضویت در حزب کارگران کردستان (پ ک ک) صادر و روز سەشنبە ٨ بهمن رسما بە وکیل وی ابلاغ شدە است.

این شهروند اهل کردستان ترکیە روز چهارشنبە ٢٠ آذر ٩٨ (١١ دسامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە بود.

از سوی دیگر و روز سەشنبە همین دادگاه، یک شهروند اهل ارومیە را با هویت ”ناصر محمود نژاد“ بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ١۵ سال حبس تعزیری محکوم نمود.

همچنین سە زندانی محکوم در بند جوانان زندان مرکزی ارومیە بە نام های ” “امید سعیدی“، ”کیهان رشیدی“ و ”کامران قاسمی“ از سوی همین شعبە دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”عضویت در احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ هر کدام بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدەاند.

این سە شهروند اوایل پاییز امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و پس از دو هفتە بازجویی بە بند جوانان زندان ارومیە منتقل شدە بودند.

از سوی دیگر، ”باسام مرادی“ شهروند اهل کامیاران کە ماه گذشتە پس از ٨ ماه حبس با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بود، طی روزهای گذشتە از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)“ بە تحمل ۵ سال حبس و بە اتهام ”جاسوسی“ بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدە است کە با توجە بە قانون تجمیع احکام حکم ١٠ سال حبس وی قابل اجرا می باشد.

صدور این احکام در حالی است کە دو زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج بە نام های حیدر قربانی و محمود صادقی از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە ترتیب بە اعدام و تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری محکوم شدەاند.

این دو شهروند از سە سال پیش در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.