رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی کرد


 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل کامیاران بە اعدام محکوم و یکی دیگر بە تحمل ٢۵ سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران کە پیشتر بە ١١٨ و ۶ ماه سال حبس محکوم شدە بود، حکمش از سوی دادگستری سنندج بە اعدام تغییر یافتە است.

همچنین ”محمود صادقی“ برادر زن حیدر قربانی کە پیشتر بە تحمل ۴٠ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدە بودش، حکمش بە ٢۵ سال حبس کاهش یافتە است.

این احکام بە اتهام عضویت و همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران صادر  و  امروز سەشنبە ٨ بهمن ٩٨ (٢٨ ژانویە ٢٠٢) در زندان مرکزی سنندج بە این دو زندانی سیاسی ابلاغ شدە است.

روز یکشنبە ١۴ مهر ٩٨ (۶ اکتبر ٢٠١٩)، شعبە یک دادگاه کیفری استان کردستان، این دو شهروند را بە تیب بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ۴٠ سال و ۶ ماه حبس محکوم کردە بود.

حیدر قربانی  ازبابت چندین اتهام مختلف جمعا بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە بود کە بە شرح زیر می باشد؛

بە اتهام سە فقرە معاونت در قتل عمد بە سە فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ٣٠ سال (محمد شاهو کریمیان، جبار ابراهیمی و صدیق امینی) (مادە ١٣۴ قانون مجازات اسلامی).

محکومیت حیدر قربانی بە تحمل دو فقرە حبس تعزیری  هر کدام بە مدت ۴ سال و دو فقرە شلاق تعزیری هر کدام بە تعداد ١٠٠ ضربە از بابت بزە و تحصیل دو ستگاه پژو ۴٠۵ مسروقە.

محکومیت دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ١۵ ماه  از بابت دو فقرە بزە الصاق پلاک خودروهای دیگر بر روی خودروهای پژوی مسروقە و رانندگی با آنها.

محکومیت بە ۶ سال حبس تعزیری از بابت بزە شروع بە آدم ربایی نسبت بە محمد صالح صابری.

محکومیت بە سە فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ۴ سال  از بابت سە فقرە بزە مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین ( کمال قبادی، سعدی محمدی و صلاح رحمانی) از محاکمە و مجازات

محمود صادقی برادر زن حیدر نیز بر طبق رای صادرە بە تحمل ۴٠ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە است؛

بە اتهام یک فقرە معاونت در قتل  محمد شاهو کریمیان عمد بە یک فقرە حبس تعزیری بە مدت ٣٠ سال.

محکومیت بە تحمل دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ۴ سال  و دو فقرە شلاق تعزیری هر کدام بە تعداد ١٠٠ ضربە از بابت بزە و تحصیل دو ستگاه پژو ۴٠۵ مسروقە.

محکومیت دو فقرە حبس تعزیری هر کدام بە مدت ١۵ ماه  از بابت دو فقرە بز الصاق پلاک خودروهای دیگر بر روی خودروهای پژوی مسروقە و رانندگی با آنها.

حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩۵ بە همراه برادرزنش با هویت ”محمود صادقی“کە اهل  روستای ”بزوش“ کامیاران می باشند بازداشت و در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.

حکومت ایران دو سال پیش در شبکەی انگلیسی زبان خود (پرس تی وی)، فیلمی از اعترافات حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد را منتشر نمود.

بە گفتە نزدیکان قربانی، وی تحت شکنجەهای غیرانسانی ناچار شدەاست کە در این فیلم، مسئولیت کشتن چندین تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج را به عهدە بگیرد.

در این فیلم ٢٠دقیقەای، متهم به اجبار در مقابل خانوادەی افراد کشتەشدەی وابستە به حکومت، به شرکت در قتل این افراد اعتراف کردە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.