رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار زن سالخوردە بیمار بە ادارە اطلاعات بوکان


 

هەنگاو: ادارە اطلاعات بوکان طی ماه گذشتە در چندین نوبت اقدام بە احضار دو شهروند سالخوردە نمودە و آنها را مورد بازجویی قرار دادە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ادارە اطلاعات بوکان و اطلاعات سپاه پاسداران این شهر طی ماه گذشتە چندین نوبت آقای سید مصطفی قریشی ۶٧ سالە و همسر ایشان را بە نام ”فاطمە مصطفی نژاد“ احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.

ای دو شهروند سالخوردە تنها بە خاطر اینکە دو تن از فرزندانشان بە نام های ”دارا و آوات“ کە از فعالین سیاسی و عضو حزب کوملە کردستان ایران هستند احضار و مورد بازجویی و بی احترامی قرار دادەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، خانم فاطمە مصطفی نژاد در حالی احضار شدە است کە وی بە تازگی عملیات پیوند کلیە را انجام دادە و تحت نظارت پزشک بودە و هر گونە استرس و فشار روحی برای وی خطرناک می باشد.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.