رسانه خبری پیامِ ایرانی

خطر دیپورت یک فعال سیاسی کرد از سوئیس


 

هەنگاو: درخواست پناهندگی یک فعال سیاسی کرد از سوی حکومت کشور سوئیس پذیرفتە نشدە و بە وی اعلام کردەاند کە بە ایران برگرد، در غیر اینصورت خود این کار را خواهیم کرد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ( ۵ بهمن ٩٧ / ٢۵ ژانویە ٢٠١٩)، عمر عبداللە زادە (کارو)، شهروند ٣٠ سالە اهل سردشت از ادارە پناهندگی سوئیس فراخواندە شدە و بە وی اعلام کردەاند کە درخواست پناهندگیت قبول نشدە است.

عمر عبداللە زادە در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە ”آنها بە من گفتەاند کە باید بە ایران برگردی و اگر خود اقدام نکنید، پلیس شما را بازداشت و بە ایران باز خواهد گرداند“.

عمر عبداللە زادە از فعالین سیاسی کرد و عضو حزب دمکرات کردستان (حدک) می باشد کە از سە سال پیش بە کشور سوئیس  رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود کە در صورت دیپورت بە ایران، زندگیش با خطر جدی روبرو خواهد شد.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت سوئیس، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.