رسانه خبری پیامِ ایرانی

شهروند سقزی با خطر دیپورت از آلمان روبروست


 

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز کە چند سالیش بە شور آلمان مهاجرت نمودە، پس از آنکە درخواست پناهندگیش رد شدە است، با خطر دیپورت بە ایران روبرو است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک فعال سیاسی اهل سقز کە از سە سال پیش بە کشور آلمان پناهندە شدە است، پس از آنکە سە بار درخواست پناهندگیش رد شدە، با خطر دیپورت بە ایران روبرو است.

بە گفتە یک منبع مطلع، پلیس آلمان با این فعال سیاسی تماس و گفتە است کە طی روزهای آتی وی را بە ایران دیپورت خواهند کرد.

از آنجایی کە داود حیدری بیش از ١٠ سال با تشکیلات حزب دمکرات کردستان ایران ارتباط داشتە است، اگر بە ایران دیپورت شود، زندگی اش بە خطر خواهد افتاد.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آلمان، از تمامی فعالین حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.