یک زن جوان در کرمانشاه به دست خانوادە خود بە قتل رسیدە و هیچ یک از قاتلان بازداشت نشدەاند.
برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٢٩ خرداد/ ۱۸ ژوئن یک زن ١٨ سالە با نام سمیە فتحی به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش با خوراندن قرص برنج بە قتل رسیدە است.سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ (شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە است. بە گفتە یک منبع مطلع، سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آنچە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است. این منبع در ادامە اعلام کرده خانوادە سمیە پس از بە قتل رساندن او هیچ گونە مراسم تعزیەای برگزار نکردە و هیچ یک از قاتلان وی نیز توسط نیروی انتظامی بازداشت نشدەاند. این چهارمین قتلی است که در روزهای گذشته به عنوان قتل ناموسی و زن کشی خبرساز شده است.