رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان (خرداد ٩٩)


هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ١٠٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه خرداد ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ١٠٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

کشتە و زخمی شدن کولبران (٣٠ مورد)

طی ماه گذشتە دست کم ٣٠ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٨ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٢ مورد در اثر انفجار مین و ٢٨ مورد نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و یا زخمی شدەاند.

اعدام و مرگ در زندان (۶ مورد)

طی خرداد ماه امسال، دست کم حکم اعدام ٢ زندانی در زندان های ارومیە و نقدە بە اجرا در آمدە کە یکی از آنها زندانی سیاسی بودە است.

همچنین دو زندانی کرد در زندان های کرمانشاه و سقز زیر شکنجە جان باختەاند و یک شهروند در حین بازداشت توسط نیروهای امنیتی ارومیە بە قتل رسیدە است.

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۶ مورد)

طی ماه گذشتە دست کم چهار شهروند در اثر انفجار مین در شهرهای بانە، پیرانشهر و ارومیە زخمی و یا قطع عضو شدەاند. همچنین دو شهروند مدنی از جملە یک زن در کرمانشاه و ارومیە توسط نیروهای حکومتی بە قتل رسیدەاند.

بازداشت و حکم (٣٢ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی خرداد ماه امسال دست کم بازداشت ٢٢ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ١٠ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت جمعا بە تحمل ١۵ سال و ١٠ ماه و یک روز حبس محکوم شدەاند.

خودکشی و کشتە شدن زنان (٢٨ مورد)

طی ماه گذشتە، دست کم ٢۶ شهروند از جملە ١٣ زن و ٨ کودک در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

همچنین دو زن در کرمانشاه توسط افراد نزدیک خانوادە و نیروهای حکومتی بە قتل رسیدەاند.

کارگری ( ۶ مورد)

در این بازە زمانی دست کم ۶ گارکر اهل سروآباد، جوانرود، قطور، مهاباد و بوکان در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.