رسانه خبری پیامِ ایرانی

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدام های انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۸


FA98001 ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ داوود محب‌زاده مرد $۳۶ قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98002 ۲۶/۰۱/۱۳۹۸ عبدالله قنبرزهی مرد $۲۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98003 ۲۲/۰۱/۱۳۹۸ طاها شیردوخت مرد نامعلوم مواد مخدر و قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98004 ۲۲/۰۱/۱۳۹۸ کاظم مینائی مرد نامعلوم مواد مخدر و قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98005 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98006 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98007 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98008 ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ هدایت مهرابی مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98009 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ ولی زندیان مرد $۴۵ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98010 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ جعفر حسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98011 ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی خراسان رضوی وکیل آباد خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98012 ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ الف. ق مرد $۲۶ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98013 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ کمال شه‌بخش مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98014 ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ احمد ایرانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98015 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ کاوه مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98016 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ حبیب مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98017 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دورهان حیدری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98018 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ میرهان هزروشاه قاسمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98019 ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ محمد بامری مرد $۲۴ مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98020 ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ مهدی سهرابی‌فر مرد $۱۷ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر عفو بین الملل حقوق بشر ایران غیررسمی زیر سن قانونی FA98021 ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ امین صداقت مرد $۱۷ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر عفو بین الملل حقوق بشر ایران غیررسمی زیر سن قانونی FA98022 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ شایان ابراهیمی مرد $۲۱ قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98023 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ نوراله زنگنه‌وندی مرد $۳۸ قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98024 ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۲ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98025 ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ علی علائی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98026 ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ شاهین صمدی مرد $۳۴ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98027 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ سیدحمیدرضا حسینخانی مرد $۳۷ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98028 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ مجید کاظمی مرد $۴۲ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98029 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ محمد همتی مرد $۲۶ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98030 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ محمد داوودآبادی مرد $۲۶ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98031 ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ مهدی چراغی‌فر مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان نامشخص همدان همدان زندان مرکزی ملاء عام ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98032 ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ سید صمد عنایتی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98033 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ امیر طهماسب مرد نامعلوم افساد فی الارض و تجاوز نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98034 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ حسام مرد نامعلوم تجاوز به عنف شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98035 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ هوشنگ مرد $۴۹ قتل شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر ایران آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98036 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر میزان ایران آنلاین رسمی FA98037 ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ هاشم امیری مرد $۴۷ قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98038 ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ محمد شکاف مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان اهواز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98039 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98040 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98041 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98042 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ فاطمه نصیری زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98043 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98044 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ سیدجمال حاجی زواره مرد $۴۷ جاسوسی دادگاه نظامی یک تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر میزان ایسنا رسمی FA98045 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ قربان سلیمانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98046 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ حنیف مطهری نژاد مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98047 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ مجید حسن‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98048 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ اکبر مرد نامعلوم قتل شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98049 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ مهدی بوربور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98050 ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ سهراب تاج‌مهر مرد $۳۹ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98051 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ مهدی اسدی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98052 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ حسن برادران مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98053 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل دادگاه کیفری یک خراسان جنوبی نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98054 ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ م. ص مرد نامعلوم قتل شعبه چهارم دادگاه کیفری یک اصفهان نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا هرانا نیمه رسمی FA98055 ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ ویس علی‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مهاباد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98056 ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ مصطفی شیری مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98057 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ خالد رویان مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98058 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ هیمن بناوند مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98059 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98060 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98061 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۶۰ قتل نامشخص نامشخص مرکزی خنداب خنداب ملاء عام ایران آنلاین حقوق بشر ایران رسمی FA98062 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ محرم نعمتی مرد نامعلوم مواد مخدر شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه قاضی شیخلو آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98063 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ عسگر (اکبر) برتر مرد نامعلوم مواد مخدر شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه قاضی شیخلو آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98064 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ زهرا صفری مقدم زن $۴۳ قتل نامشخص نامشخص مازندران نوشهر زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98065 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان ماهشهر زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98066 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ ملیحه صالحیان زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مهاباد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98067 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ علی (معروف به علی لواشک) مرد نامعلوم لواط نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98068 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ یوسف قلی‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98069 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ هادی آصف خانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98070 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ اکبر صباغ‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98071 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ علی کریمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98072 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ محمد پروایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98073 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ امیرعلی شادابی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98074 ۳۰/۰۴/۱۳۹۸ مجید مصلح مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا فعالین حقوق بشر و دموکراسی نیمه رسمی FA98075 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ آراسته رنجبر زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98076 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ نازدار وطن خواه زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98077 ۰۲/۰۵/۱۳۹۸ پیمان حمدالهی بروجردی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98078 ۰۳/۰۵/۱۳۹۸ حشمت ایمانی مرد $۳۴ قاچاق مسلحانه مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98079 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ آرش شاه‌حسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98080 ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ تورج قاسمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران نور زندان مرکزی خیر ایرنا هرانا رسمی هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است FA98081 ۰۹/۰۵/۱۳۹۸ محمد قدرتی مرد $۳۰ محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98082 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ یونس. م مرد $۳۴ قتل شعبه پنجم کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98083 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ داوود مرد نامعلوم قتل شعبه پنجم کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98084 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۱ قتل شعبه اول کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98085 ۱۰/۰۵/۱۳۹۸ کوشا متقی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98086 ۱۰/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98087 ۰۹/۰۵/۱۳۹۸ حمید سماعی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98088 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ صمد محمودزاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98089 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ عقیل شادهی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98090 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ بهنام رنجبر مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98091 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ قاسم بیت عبدالله مرد نامعلوم محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی – قتل شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز نامشخص خوزستان دزفول زندان مرکزی خیر ایلنا ایسنا رسمی FA98092 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ عبدالله کرملاچعب مرد نامعلوم محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی – قتل شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز نامشخص خوزستان دزفول زندان مرکزی خیر ایلنا ایسنا رسمی FA98093 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ محمدرضا شکری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98094 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ یوسف ذاکری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98095 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ حسین پنجه‌مریم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98096 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ مجید عربعلی مرد $۳۰ قتل شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران رسمی FA98097 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98098 ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ رسول قادرملا مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98099 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ ص. ع مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98100 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ قدرت علی‌پناه مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی FA98101 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ یاسر مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی FA98102 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ م. ح مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص زنجان خدابنده زندان مرکزی خیر ایسنا حقوق بشر ایران رسمی FA98103 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ اولیا نورزهی مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98104 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ ایمان سراوانی مرد $۲۸ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98105 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ گل احمد آذرنگار مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98106 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ سیدرضا دباغ مرد $۳۴ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی کاشمر زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98107 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ کرم. الف مرد $۵۲ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر مشرق نیوز حقوق بشر ایران رسمی شهروند افغانستانی FA98108 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ سعید خلج مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98109 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ هاشم مردودی مرد $۳۶ قتل نامشخص نامشخص اصفهان نجف آباد زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98110 ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ امین زنگنه مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98111 ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ ابوالحسن قربانی مرد $۳۸ قتل نامشخص نامشخص مازندران ساری زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98112 ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ مراد شاه‌سورای مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان شمالی شیروان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98113 ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ فردین ساوجی(هوشنگ) مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر میزان حقوق بشر ایران رسمی FA98114 ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ ح مرد $۲۵ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل پارک بابلکنار ملاء عام ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98115 ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی حسینی خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان هرانا رسمی FA98116 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ حمیدرضا درخشنده مرد نامعلوم قتل شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس نامشخص فارس کازرون کازرون ملاء عام ایسنا باشگاه خبرنگاران جوان رسمی FA98117 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ محمود میرزایی مرد نامعلوم درگیری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98118 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ میرزایی مرد نامعلوم درگیری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98119 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ سیاوش اینانلو مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98120 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ منوچهر دهقان مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98121 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ علیرضا بهراد(داوود) مرد $۴۸ قتل شعبه‌۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین هرانا رسمی FA98122 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ ابراهیم یارموت اوغلی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98123 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ احمد قره‌بالایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98124 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ رضا موسوی برقانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98125 ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ ذبیح الله زکریا مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی شهروند افغانستانی FA98126 ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ ولید احمد مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی شهروند افغانستانی FA98127 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ ترنج فیضی زن $۳۷ قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98128 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ جعفر(کاظم) سیدحسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98129 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ مصطفی بختی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98130 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98131 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98132 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98133 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98134 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ سلطان فتحی‌راد مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98135 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ رعوف آزادی‌خواه مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98136 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ ابراهیم احمدی‌پور مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98137 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ شهاب الدین محمدپور مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98138 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98139 ۰۵/۰۷/۱۳۹۸ لیلا زرافشان زن $۳۷ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر ماف نیوز هرانا غیررسمی FA98140 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ مجتبی سلیمانی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98141 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ داوود سمکار مرد $۲۹ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98142 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98143 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ علی عمی‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی سلماس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98144 ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ رزگار زندی مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98145 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ محمدرضا قنبری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98146 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ حمید شیخی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98147 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ حسین روشن مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98148 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ محسن کونانی مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98149 ۱۴/۰۷/۱۳۹۸ عبدالحکیم شه بخش مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98150 ۱۴/۰۷/۱۳۹۸ اسد الله علیزهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98151 ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ جهان آگشته مرد $۳۹ قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98152 ۱۸/۰۷/۱۳۹۸ عالم کریمی مرد $۵۰ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98153 ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الف. س مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا حقوق بشر ایران رسمی FA98154 ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ علیرضا مهماندوست مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98155 ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98156 ۲۳/۰۷/۱۳۹۸ بهمن پرویزی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98157 ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ مجتبی روشنگر امام مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر نفس در قفس حقوق بشر ایران غیررسمی FA98158 ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ حیدر مهرشات مرد $۴۰ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98159 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مرکزی خمین زندان مرکزی ملاء عام خبرگزاری صداوسیما حقوق بشر ایران رسمی FA98160 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ مهران قربانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98161 ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ وحید ندامت مرد نامعلوم تجاوز نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98162 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ کرم صدقی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98163 ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۹ قتل دادگاه کیفری یک استان اردبیل نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98164 ۱۳/۰۸/۱۳۹۸ حسین عسگری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر نفس در قفس حقوق بشر ایران غیررسمی FA98165 ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ محمد دوستی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98166 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ میثم قربان‌نژاد مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98167 ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ حسین آراسته مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98168 ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98169 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ راشد افروز مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98170 ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ محمدحسین سلطانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص بوشهر بوشهر زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98171 ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ سلمان بابان‌زاده مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98172 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ ج مرد $۲۶ قتل و آزار و اذیت شعبه سوم کیفری یک استان خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر ایران آنلاین ندارد رسمی FA98173 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ جواد. الف مرد $۳۱ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قاضی مجتبی علیزاده خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان ندارد رسمی FA98174 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ ابراهیم یارحسینی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98175 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ جاسم حیدری مرد $۲۹ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98176 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ جمشید ترکاشوند مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98177 ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ باقر عظیمی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98178 ۰۳/۰۹/۱۳۹۸ محمد دبیر مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر کمپین فعالان بلوچ ندارد غیررسمی FA98179 ۰۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر ایسنا ندارد رسمی FA98180 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ علی محمودپور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98181 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ مرتضی اشرفی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98182 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ سمیه شهبازی زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان اهواز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98183 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ علی گل‌محمدی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98184 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ الیاس نوتی‌زهی مرد $۲۷ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98185 ۱۴/۰۹/۱۳۹۸ عبدالستار دهمرده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر کمپین فعالان بلوچ ندارد غیررسمی FA98186 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا تی نیوز رسمی FA98187 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا تی نیوز رسمی شهروند افغانستانی FA98188 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ امیرخرم نجف‌آبادی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98189 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ خلیل کرمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98190 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98191 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98192 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98193 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ ارسلان یاریوند مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98194 ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ داوود شمس مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98195 ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ مریم مرد ۳۲ قتل دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر برنا حقوق بشر ایران رسمی FA98196 ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ مهدی- ر مرد نامعلوم قتل دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر برنا حقوق بشر ایران رسمی FA98197 ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ نعیم- ن مرد ۲۸ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مصطفی بنده ای خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی شهروند افغانستانی FA98198 ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ مهدی سجودی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98199 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ فاطمه زن $۲۱ قتل شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر عصر شهروند جوان آنلاین رسمی FA98200 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98201 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ محمد خداپرست مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98202 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98203 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98204 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98205 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ محمدرضا خلیل زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98206 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم زن $۶۰ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98207 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ مهدی زارعی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98208 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ فرزاد سیف‌پناهی مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98209 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ م. الف مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمان سیرجان زندان مرکزی خیر رکنا ندارد رسمی FA98210 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ فریبرز گودرزی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA98211 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ مصطفی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوانه ها ندارد غیررسمی FA98212 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ محمد علی آرامش مرد $۳۵ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98213 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ حسین غلامی مرد $۲۸ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98214 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ سامان دوستی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98215 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98216 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98217 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98218 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98219 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98220 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98221 ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ م. پ مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران آمل زندان مرکزی خیر روزنامه ایران حقوق بشر ایران رسمی FA98222 ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ سارا- م زن $۳۵ قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران رسمی FA98223 ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ سامان مرد $۲۵ قتل دادگاه کیفری یک استان تهران نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان هرانا رسمی FA98224 ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ داریوش درویش‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98225 ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ دانش درویش‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98226 ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ امید. د مرد $۲۲ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران رسمی FA98227 ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ حشمت شیخانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98228 ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98229 ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ملیحه حاجی‌حسنی زن $۲۹ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98230 ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان ندارد رسمی FA98231 ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ علی عشوری مرد نامعلوم مواد مخدر و حمل سلاح نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA98232 ۲۰/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی کاشمر زندان مرکزی خیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98233 ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ ثارالله میرشکاری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98234 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ عیسی زمین گرفته (عیسی بشگردی) مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98235 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ رامان محمدامینی مرد $۲۸ مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98236 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ مسیح حاتمی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا رادیوفردا رسمی FA98237 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ پیمان شیخی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98238 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98239 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی شهروند افغانستانی FA98240 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی شهروند افغانستانی FA98241 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98242 ۰۷/۱۱/۱۳۹۸ خ. غ مرد $۸۱ قتل نامشخص نامشخص چهارمحال و بختیاری نامعلوم زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98243 ۰۷/۱۱/۱۳۹۸ ع. غ مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص چهارمحال و بختیاری نامعلوم زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98244 ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ بایرام قلی‌خانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98245 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ سبحان کریمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98246 ۱۰/۱۱/۱۳۹۸ محسن خجسته مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98247 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ سجاد ظهیری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98248 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ نیما قره‌داغی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98249 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ حسین پاشا مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98250 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رسول ملاحسنی مرد $۳۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمیمنبع خبری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.