جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدام های انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۸


FA98001 ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ داوود محب‌زاده مرد $۳۶ قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98002 ۲۶/۰۱/۱۳۹۸ عبدالله قنبرزهی مرد $۲۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98003 ۲۲/۰۱/۱۳۹۸ طاها شیردوخت مرد نامعلوم مواد مخدر و قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98004 ۲۲/۰۱/۱۳۹۸ کاظم مینائی مرد نامعلوم مواد مخدر و قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98005 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98006 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98007 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص ایلام ایلام زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98008 ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ هدایت مهرابی مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98009 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ ولی زندیان مرد $۴۵ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98010 ۲۹/۰۱/۱۳۹۸ جعفر حسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98011 ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی خراسان رضوی وکیل آباد خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98012 ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ الف. ق مرد $۲۶ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98013 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ کمال شه‌بخش مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98014 ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ احمد ایرانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98015 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ کاوه مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98016 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ حبیب مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98017 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دورهان حیدری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98018 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ میرهان هزروشاه قاسمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98019 ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ محمد بامری مرد $۲۴ مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98020 ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ مهدی سهرابی‌فر مرد $۱۷ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر عفو بین الملل حقوق بشر ایران غیررسمی زیر سن قانونی FA98021 ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ امین صداقت مرد $۱۷ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر عفو بین الملل حقوق بشر ایران غیررسمی زیر سن قانونی FA98022 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ شایان ابراهیمی مرد $۲۱ قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98023 ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ نوراله زنگنه‌وندی مرد $۳۸ قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98024 ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۲ تجاوز به عنف نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98025 ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ علی علائی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98026 ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ شاهین صمدی مرد $۳۴ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98027 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ سیدحمیدرضا حسینخانی مرد $۳۷ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98028 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ مجید کاظمی مرد $۴۲ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98029 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ محمد همتی مرد $۲۶ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98030 ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ محمد داوودآبادی مرد $۲۶ مواد مخدر نامشخص نامشخص مرکزی اراک زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98031 ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ مهدی چراغی‌فر مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان نامشخص همدان همدان زندان مرکزی ملاء عام ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98032 ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ سید صمد عنایتی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98033 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ امیر طهماسب مرد نامعلوم افساد فی الارض و تجاوز نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98034 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ حسام مرد نامعلوم تجاوز به عنف شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98035 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ هوشنگ مرد $۴۹ قتل شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر ایران آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98036 ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر میزان ایران آنلاین رسمی FA98037 ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ هاشم امیری مرد $۴۷ قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98038 ۲۵/۰۳/۱۳۹۸ محمد شکاف مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان اهواز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98039 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98040 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98041 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا صداوسیما رسمی FA98042 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ فاطمه نصیری زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98043 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98044 ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ سیدجمال حاجی زواره مرد $۴۷ جاسوسی دادگاه نظامی یک تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر میزان ایسنا رسمی FA98045 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ قربان سلیمانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98046 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ حنیف مطهری نژاد مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98047 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ مجید حسن‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98048 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ اکبر مرد نامعلوم قتل شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98049 ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ مهدی بوربور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر همشهری آنلاین هرانا نیمه رسمی FA98050 ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ سهراب تاج‌مهر مرد $۳۹ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98051 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ مهدی اسدی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98052 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ حسن برادران مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98053 ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل دادگاه کیفری یک خراسان جنوبی نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98054 ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ م. ص مرد نامعلوم قتل شعبه چهارم دادگاه کیفری یک اصفهان نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا هرانا نیمه رسمی FA98055 ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ ویس علی‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مهاباد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98056 ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ مصطفی شیری مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98057 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ خالد رویان مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98058 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ هیمن بناوند مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98059 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98060 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98061 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۶۰ قتل نامشخص نامشخص مرکزی خنداب خنداب ملاء عام ایران آنلاین حقوق بشر ایران رسمی FA98062 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ محرم نعمتی مرد نامعلوم مواد مخدر شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه قاضی شیخلو آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98063 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ عسگر (اکبر) برتر مرد نامعلوم مواد مخدر شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه قاضی شیخلو آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98064 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ زهرا صفری مقدم زن $۴۳ قتل نامشخص نامشخص مازندران نوشهر زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98065 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان ماهشهر زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98066 ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ ملیحه صالحیان زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی مهاباد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98067 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ علی (معروف به علی لواشک) مرد نامعلوم لواط نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98068 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ یوسف قلی‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98069 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ هادی آصف خانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98070 ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ اکبر صباغ‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98071 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ علی کریمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98072 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ محمد پروایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98073 ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ امیرعلی شادابی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان میناب زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98074 ۳۰/۰۴/۱۳۹۸ مجید مصلح مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا فعالین حقوق بشر و دموکراسی نیمه رسمی FA98075 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ آراسته رنجبر زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98076 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ نازدار وطن خواه زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98077 ۰۲/۰۵/۱۳۹۸ پیمان حمدالهی بروجردی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98078 ۰۳/۰۵/۱۳۹۸ حشمت ایمانی مرد $۳۴ قاچاق مسلحانه مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98079 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ آرش شاه‌حسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98080 ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ تورج قاسمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران نور زندان مرکزی خیر ایرنا هرانا رسمی هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است FA98081 ۰۹/۰۵/۱۳۹۸ محمد قدرتی مرد $۳۰ محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98082 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ یونس. م مرد $۳۴ قتل شعبه پنجم کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98083 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ داوود مرد نامعلوم قتل شعبه پنجم کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98084 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۱ قتل شعبه اول کیفری خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98085 ۱۰/۰۵/۱۳۹۸ کوشا متقی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98086 ۱۰/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98087 ۰۹/۰۵/۱۳۹۸ حمید سماعی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گلستان گرگان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98088 ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ صمد محمودزاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98089 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ عقیل شادهی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98090 ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ بهنام رنجبر مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98091 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ قاسم بیت عبدالله مرد نامعلوم محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی – قتل شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز نامشخص خوزستان دزفول زندان مرکزی خیر ایلنا ایسنا رسمی FA98092 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ عبدالله کرملاچعب مرد نامعلوم محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی – قتل شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز نامشخص خوزستان دزفول زندان مرکزی خیر ایلنا ایسنا رسمی FA98093 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ محمدرضا شکری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98094 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ یوسف ذاکری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98095 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ حسین پنجه‌مریم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98096 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ مجید عربعلی مرد $۳۰ قتل شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین حقوق بشر ایران رسمی FA98097 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98098 ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ رسول قادرملا مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص قم قم زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98099 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ ص. ع مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران نیمه رسمی FA98100 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ قدرت علی‌پناه مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی FA98101 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ یاسر مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی FA98102 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ م. ح مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص زنجان خدابنده زندان مرکزی خیر ایسنا حقوق بشر ایران رسمی FA98103 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ اولیا نورزهی مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98104 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ ایمان سراوانی مرد $۲۸ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98105 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ گل احمد آذرنگار مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98106 ۱۹/۰۵/۱۳۹۸ سیدرضا دباغ مرد $۳۴ مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان رضوی کاشمر زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98107 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ کرم. الف مرد $۵۲ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر مشرق نیوز حقوق بشر ایران رسمی شهروند افغانستانی FA98108 ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ سعید خلج مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98109 ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ هاشم مردودی مرد $۳۶ قتل نامشخص نامشخص اصفهان نجف آباد زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98110 ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ امین زنگنه مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98111 ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ ابوالحسن قربانی مرد $۳۸ قتل نامشخص نامشخص مازندران ساری زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98112 ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ مراد شاه‌سورای مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان شمالی شیروان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98113 ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ فردین ساوجی(هوشنگ) مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر میزان حقوق بشر ایران رسمی FA98114 ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ ح مرد $۲۵ قتل نامشخص نامشخص مازندران بابل پارک بابلکنار ملاء عام ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98115 ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی حسینی خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر روزنامه خراسان هرانا رسمی FA98116 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ حمیدرضا درخشنده مرد نامعلوم قتل شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس نامشخص فارس کازرون کازرون ملاء عام ایسنا باشگاه خبرنگاران جوان رسمی FA98117 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ محمود میرزایی مرد نامعلوم درگیری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98118 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ میرزایی مرد نامعلوم درگیری مسلحانه و قاچاق مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98119 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ سیاوش اینانلو مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98120 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ منوچهر دهقان مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98121 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ علیرضا بهراد(داوود) مرد $۴۸ قتل شعبه‌۷۱ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوان آنلاین هرانا رسمی FA98122 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ ابراهیم یارموت اوغلی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98123 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ احمد قره‌بالایی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98124 ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ رضا موسوی برقانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98125 ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ ذبیح الله زکریا مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی شهروند افغانستانی FA98126 ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ ولید احمد مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی شهروند افغانستانی FA98127 ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ ترنج فیضی زن $۳۷ قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98128 ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ جعفر(کاظم) سیدحسینی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98129 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ مصطفی بختی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98130 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98131 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98132 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98133 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98134 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ سلطان فتحی‌راد مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98135 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ رعوف آزادی‌خواه مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98136 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ ابراهیم احمدی‌پور مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98137 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ شهاب الدین محمدپور مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98138 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98139 ۰۵/۰۷/۱۳۹۸ لیلا زرافشان زن $۳۷ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر ماف نیوز هرانا غیررسمی FA98140 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ مجتبی سلیمانی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98141 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ داوود سمکار مرد $۲۹ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98142 ۰۳/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98143 ۰۴/۰۷/۱۳۹۸ علی عمی‌زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی سلماس زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98144 ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ رزگار زندی مرد $۲۴ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98145 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ محمدرضا قنبری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98146 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ حمید شیخی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98147 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ حسین روشن مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98148 ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ محسن کونانی مرد نامعلوم محاربه از طریق سرقت مسلحانه نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98149 ۱۴/۰۷/۱۳۹۸ عبدالحکیم شه بخش مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98150 ۱۴/۰۷/۱۳۹۸ اسد الله علیزهی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98151 ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ جهان آگشته مرد $۳۹ قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد وکیل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98152 ۱۸/۰۷/۱۳۹۸ عالم کریمی مرد $۵۰ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98153 ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الف. س مرد نامعلوم تجاوز به عنف نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر ایسنا حقوق بشر ایران رسمی FA98154 ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ علیرضا مهماندوست مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98155 ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98156 ۲۳/۰۷/۱۳۹۸ بهمن پرویزی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98157 ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ مجتبی روشنگر امام مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر نفس در قفس حقوق بشر ایران غیررسمی FA98158 ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ حیدر مهرشات مرد $۴۰ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز عادل آباد خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98159 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مرکزی خمین زندان مرکزی ملاء عام خبرگزاری صداوسیما حقوق بشر ایران رسمی FA98160 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ مهران قربانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98161 ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ وحید ندامت مرد نامعلوم تجاوز نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی مراغه زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98162 ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ کرم صدقی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98163 ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد $۳۹ قتل دادگاه کیفری یک استان اردبیل نامشخص اردبیل اردبیل زندان مرکزی خیر ایرنا حقوق بشر ایران رسمی FA98164 ۱۳/۰۸/۱۳۹۸ حسین عسگری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر نفس در قفس حقوق بشر ایران غیررسمی FA98165 ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ محمد دوستی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98166 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ میثم قربان‌نژاد مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98167 ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ حسین آراسته مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98168 ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98169 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ راشد افروز مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98170 ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ محمدحسین سلطانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص بوشهر بوشهر زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98171 ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ سلمان بابان‌زاده مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98172 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ ج مرد $۲۶ قتل و آزار و اذیت شعبه سوم کیفری یک استان خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر ایران آنلاین ندارد رسمی FA98173 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ جواد. الف مرد $۳۱ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قاضی مجتبی علیزاده خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان ندارد رسمی FA98174 ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ ابراهیم یارحسینی مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98175 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ جاسم حیدری مرد $۲۹ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98176 ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ جمشید ترکاشوند مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98177 ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ باقر عظیمی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98178 ۰۳/۰۹/۱۳۹۸ محمد دبیر مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص خراسان جنوبی بیرجند زندان مرکزی خیر کمپین فعالان بلوچ ندارد غیررسمی FA98179 ۰۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمان کرمان زندان مرکزی خیر ایسنا ندارد رسمی FA98180 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ علی محمودپور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98181 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ مرتضی اشرفی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98182 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ سمیه شهبازی زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خوزستان اهواز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98183 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ علی گل‌محمدی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98184 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ الیاس نوتی‌زهی مرد $۲۷ قتل نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98185 ۱۴/۰۹/۱۳۹۸ عبدالستار دهمرده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص یزد یزد زندان مرکزی خیر کمپین فعالان بلوچ ندارد غیررسمی FA98186 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا تی نیوز رسمی FA98187 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص اصفهان کاشان زندان مرکزی خیر ایمنا تی نیوز رسمی شهروند افغانستانی FA98188 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ امیرخرم نجف‌آبادی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98189 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ خلیل کرمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98190 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98191 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98192 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمانشاه کرمانشاه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98193 ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ ارسلان یاریوند مرد $۳۳ قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98194 ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ داوود شمس مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98195 ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ مریم مرد ۳۲ قتل دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر برنا حقوق بشر ایران رسمی FA98196 ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ مهدی- ر مرد نامعلوم قتل دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر برنا حقوق بشر ایران رسمی FA98197 ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ نعیم- ن مرد ۲۸ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مصطفی بنده ای خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان حقوق بشر ایران رسمی شهروند افغانستانی FA98198 ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ مهدی سجودی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98199 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ فاطمه زن $۲۱ قتل شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر عصر شهروند جوان آنلاین رسمی FA98200 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98201 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ محمد خداپرست مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98202 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98203 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98204 ۱۳/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98205 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ محمدرضا خلیل زاده مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98206 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ نامعلوم زن $۶۰ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98207 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ مهدی زارعی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98208 ۲۷/۰۹/۱۳۹۸ فرزاد سیف‌پناهی مرد $۳۷ قتل نامشخص نامشخص کردستان سنندج زندان مرکزی خیر حقوق بشر کردستان حقوق بشر ایران غیررسمی FA98209 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ م. الف مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص کرمان سیرجان زندان مرکزی خیر رکنا ندارد رسمی FA98210 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ فریبرز گودرزی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA98211 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ مصطفی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر جوانه ها ندارد غیررسمی FA98212 ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ محمد علی آرامش مرد $۳۵ قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98213 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ حسین غلامی مرد $۲۸ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98214 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ سامان دوستی مرد $۳۰ قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98215 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98216 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98217 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98218 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98219 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98220 ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم نامعلوم نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98221 ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ م. پ مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص مازندران آمل زندان مرکزی خیر روزنامه ایران حقوق بشر ایران رسمی FA98222 ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ سارا- م زن $۳۵ قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران رسمی FA98223 ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ سامان مرد $۲۵ قتل دادگاه کیفری یک استان تهران نامشخص البرز کرج زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان هرانا رسمی FA98224 ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ داریوش درویش‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98225 ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ دانش درویش‌پور مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان غربی ارومیه زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98226 ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ امید. د مرد $۲۲ قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر رکنا حقوق بشر ایران رسمی FA98227 ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ حشمت شیخانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98228 ۲۶/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98229 ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ملیحه حاجی‌حسنی زن $۲۹ قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98230 ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نامشخص خراسان رضوی مشهد زندان مرکزی خیر روزنامه خراسان ندارد رسمی FA98231 ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ علی عشوری مرد نامعلوم مواد مخدر و حمل سلاح نامشخص نامشخص اصفهان اصفهان زندان مرکزی خیر جوانه ها حقوق بشر ایران غیررسمی FA98232 ۲۰/۱۰/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص خراسان رضوی کاشمر زندان مرکزی خیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98233 ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ ثارالله میرشکاری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص فارس شیراز زندان مرکزی خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98234 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ عیسی زمین گرفته (عیسی بشگردی) مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمی FA98235 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ رامان محمدامینی مرد $۲۸ مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98236 ۰۳/۱۱/۱۳۹۸ مسیح حاتمی مرد نامعلوم مواد مخدر نامشخص نامشخص هرمزگان بندرعباس زندان مرکزی خیر هرانا رادیوفردا رسمی FA98237 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ پیمان شیخی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98238 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم نامعلوم نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98239 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم زن نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی شهروند افغانستانی FA98240 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی شهروند افغانستانی FA98241 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ نامعلوم مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98242 ۰۷/۱۱/۱۳۹۸ خ. غ مرد $۸۱ قتل نامشخص نامشخص چهارمحال و بختیاری نامعلوم زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98243 ۰۷/۱۱/۱۳۹۸ ع. غ مرد $۳۱ قتل نامشخص نامشخص چهارمحال و بختیاری نامعلوم زندان مرکزی خیر صداوسیما هرانا رسمی FA98244 ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ بایرام قلی‌خانی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص آذربایجان شرقی تبریز زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98245 ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ سبحان کریمی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص زنجان زنجان زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98246 ۱۰/۱۱/۱۳۹۸ محسن خجسته مرد $۴۲ قتل نامشخص نامشخص گیلان رشت زندان مرکزی خیر حقوق بشر ایران هرانا غیررسمی FA98247 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ سجاد ظهیری مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98248 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ نیما قره‌داغی مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر هرانا حقوق بشر ایران غیررسمی FA98249 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ حسین پاشا مرد نامعلوم قتل نامشخص نامشخص البرز کرج رجایی شهر خیر حقوق بشر ایران ندارد غیررسمی FA98250 ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رسول ملاحسنی مرد $۳۹ مواد مخدر نامشخص نامشخص لرستان بروجرد زندان مرکزی خیر هرانا ندارد غیررسمیمنبع خبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *