رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش آماری هەنگاو در مورد وضعیت حقوق بشر در کردستان طی فصل بهار ١٣٩٩


هەنگاو: با استناد بە گزارشات منتشر شدە از سوی هەنگاو، طی سە ماه گذشتە دست کم ٢۵۵ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی فصل بهار ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ۵۴ کولبر کشتە و مجروح شدەاند، ١۴ شهروند اعدام شدە و ١٢ زندانی در زندانهای کردستان جانباختەاند، ١١ شهروند در اثر انفجار مین کشتە و مجروح و ۵ شهروند مدنی نیز کشتە شدەاند، ٧۶ شهروند بازداشت و ١٧ شهروند بە زندان و شلاق و یک شهروند بە اعدام محکوم شدەاند، ۵٢ شهروند خودکشی و ۵ زن نیز بە قتل رسیدە و ٩ کارگر نیز در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

کشتە و زخمی شدن کولبران (۵۴ مورد)

طی فصل بهار دست کم ۵۴ کولبر در مرزهای استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی کشتە و یا زخمی شدەاند کە ١٨ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ۴٧ مورد یعنی ٨٧٪ موارد در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و یا مجروح شدەاند.

اعدام و مرگ در زندان (٢۶ مورد)

در سە ماه گذشتە دست کم حکم اعدام ١۴ زندانی کرد بە اجرا در آمدە است. دو نفر بە اتهام فعالیت سیاسی و ١٢ نفر نیز بە اتهام قتل عمد اعدام شدەاند.

همچنین ١٢ زندانی در زندان های میاندوآب، مهاباد، ارومیە، سقز، جانشان را از دست دادەاند کە ٧ مورد در اثر ابتلا بە بیماری کرونا و ۵ مورد در اثر شلیک مستقیم و ضرب و شتم زندانیان از سوی مامورین زندان بودە است.

کشتە و زخمی شند شهروندان مدنی و انفجار مین (١۶)

طی فصل بهار دست کم ١١ شهروند در اثر انفجار مین در مناطق مرزی کردستان کشتە و زخمی شدەاند. همچنین پنج شهروند مدنی از جملە یک زن با شلیک و ضرب شتم نیروهای حکومتی و بمباران جنگندەهای ترکیە بە قتل رسیدەاند.

بازداشت و حکم (٩٣ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی فصل بهار دست کم بازداشت ٧۶ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ١٧ شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و فعالیت مدنی جمعا بە تحمل ٩١ سال و ٣ ماه حبس و ٢۴ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

محکوم شدەاند و یک شهروند نیز بە اعدام محکوم شدە است.

خودکشی و کشتە شدن زنان (۵٧ مورد)

در فصل بهار، دست کم ۵٢ شهروند از جملە ٢٨ زن و ١٣ کودک در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

همچنین دو ۵ نیز توسط افراد نزدیک خود بە قتل رسیدەاند.

کارگری ( ٩ مورد)

در این بازە زمانی دست کم ٩ گارکر کرد در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داداند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.