قتل ٣٣ زن در کردستان طی سال ٢٠١٩

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی بیش از ٣٠ مورد قتل زنان در کردستان ثبت شدە است کە پنج مورد آنها قتل ناموسی بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی، دست کم ٣٣ زن در استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بە قتل رسیدەاند کە ٩۴٪ این موارد بە دست افراد نزدیک خود از جملە؛ همسر، پدر، برادر و پسر بە قتل رسیدەاند.

تفکیک بر حسب انگیزە قتل

بیشترین قتل ها بە خاطر اختلافات خانوادگی و از جملە اختلاف با همسر بودە و دلیل یا دلایل ٨ مورد از این قتل ها برای هەنگاو روشن نشدە است.

قتل ناموسی: ۵ مورد معادل ١۵٪ کل قتل ها

اختلافات خانوادگی: ١٨ مورد معادل ۵۴.۵٪ کل قتل ها

سرقت پول و طلا: ٢ مورد معادل ۶.۵٪ کل قتل ها

نامعلوم: ٨ مورد معادل ٢۴٪ قتل ها

 

تفکیک بر حسب استان

بیشترین قتل ها در استان های کردستان و کرمانشاه بە ثبت رسیدە است کە معادل بیش از ۶۶٪ کل قتل ها در سال ٢٠١٩ می باشد.

استان کردستان: ١۴ مورد

استان کرمانشاه ٨ مورد

استان آذربایجان غربی: ۵ مورد

استان ایلام: ۴ مورد

استان لرستان: ١ مورد

 

تفکیک موارد قتل بر حسب نسبت مقتول با قاتلین

بیشترین قتل ها طی سال ٢٠١٩ بە دست افراد نزدیک خانوادە نظیر؛ پدر، همسر، پسر، برادر، نامزد و… ثبت شدە است.

قتل بە دست افراد نزدیک: ٣١ مورد

قتل بە دست افراد ناشناس: ٢ مورد

 

شیوە بە قتل رساندن

قتل با چاقو: ٨ مورد

خفە کرد: ٨ مورد

قتل با اسحە: ٧ مورد

ضرب و شتم: ۴ مورد

حلق آویز کردن: ٣ مورد

بە آتش کشیدن: ١ مورد

نامعلوم: ٢ مورد

 

هویت ٢٩ نفر از زنانی کە بە قتل رسیدەاند برای هەنگاو احراز شدە و تنها ۴ مورد کە از سوی رسانەهای حکومتی منتشر شدەاند هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

استفادە از این گزارش با ذکر نام منبع مجاز می باشد

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *