رسانه خبری پیامِ ایرانی

جانباختن دست کم ۵۵ شهروند کرد در اعتراضات آبان ماه ٩٨+ هویت ۴١ نفر و فایل PDF


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە ماه از اعتراضات ماه آبان ماه کە پس از افزایش نرخ بنزین در دەها شهر ایران مردم بە خیابان ها آمدند، هەنگاو گزارشی آماری از شمار جانباختگان و بازداشتیهای آبان ماه کردستان را منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو و راستی آزمایی برای گزارشاتی کە در اینبارە برای هەنگاو، ارسال شدە است، هەنگاو جانباختن دست کم ۵۵ شهروند کرد را در اعتراضات آبان ماه امسال تایید می کند کە هویت ۴١ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

بر طبق این گزارش، در جریان اعتراضات آبان ماه ٢٩ شهروند در شهر کرمانشاه، ٧ شهروند در شهر جوانرود، ۶ شهروند در شهر مریوان، ۴ شهروند در شهر سنندج و یک شهروند نیز در شهر ایلام جانشان را از دست دادەاند. همچنین دست کم ٨ شهروند کرد در شهرهای تهران، کرج و اسلام شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانباختەاند.

از میان جانباختگانی کە هویت آنها احراز شدە چهار نفر زیر ١٨ سال بودە و ٩ نفر از بازداشت شدگان نیز سنشان زیر ١٨ سال بودە است.

بر طبق گزارشی کە هەنگاو از یک منبع امنیتی در استان کرمانشاه دریافت کردە است، در جریانت اعتراضات این استان ٣۶ نفر جانباختەاند کە تاکنون هویت ١٢ نفر از جانباختگان کرمانشاه و هویت ١ نفر از جانباختگان جوانرود برای هەنگاو احراز نشدە است.

لیست افرادی کە در اعتراضات آبان ماه جانشان را از دست دادە و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

 

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه

١_ محمد میرزایی ٢_ نادر بیژنوند (اهل چرداول ایلام) ٣_ یونس عزتی ۴_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ۵_ عبدالرضا شیرزادی ۶_ مصطفی فرزامی ٧_ حسام بارانی راد (١٧ سالە و اهل روانسر) ٨_ آرمین قادری (١۵ سالە) ٩_ بهمن عزیزی ١٠_ محمد پالانی ١١_ یونس جلیلی ١٢_ حمزە فرجی ١٣_ محسن کرمی نیا ١۴_ سعید رضایی ١۵_ سجاد باقری ١۶ _ مظفر وطن دوست 

جوانرود

١_ کاوە محمدی ٢_ ابراهیم مرادی (١٨ سالە) ٣_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ۴_ جبار تجارە ۵_ یونس فیروز بخت

 

استان کردستان

مریوان

١_ عثمان نادری ٢_ مهران تاک (اهل کلاترزان) ٣_ دانیل استواری (اهل نودشە) ۴_ بهروز ملکی (اهل سنندج) ۵_ آرین رجبی

سنندج

١_ محمد رضا احمدی (١٧ سالە) ٢_ زیبا خوشگوار

تهران و کرج

١_ مینا شیخی (اهل سقز) ٢_ محسن جعفرپناه (اهل بیجار) ٣_ محمد حیدریان (اهل سنقر) ۴_ ناصر رضایی (اهل قروە) ۵_ پوریا ناصریخواه (اهل کرمانشاه) ۶_ محمد رضا محمدی (اهل اسلام آباد غرب) ٧_ سردار اعظمی (اهل روانسر) ٨_ فرزاد کمانگیر (سنندج)

 

جانباختن زیر شکنجە

١_ کاوە ویسانی (اهل کامیاران) ٢_ ارشاد رحمانیان (اهل سروآباد) ٣_ هاشم مرادی (اهل روانسر) ۴_ نادر رضایی آبطاف (اهل کرمانشاه) ۵_ سجاد اسماعیلی (اهل ایوان غرب)

 

با استناد بە گزارشات رسیدە بە هەنگاو، در اعتراضات آبان ماه، بیش از دو هزار و دویست شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٢۵٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە در پایین بە آن اشارە شدە است.

تنها در استان کرمانشاه نزدیک بە ١۴٠٠ نفر بازداشت شدەاند و در استان های ایلام، کردستان و آذربایجان غربی نیز ٨٠٠ نفر بازداشت شدەاند.

استان کردستان

سنندج

١_ رشاد محمدپور ٢_ داریوش سیاری ٣_ سیروان پیری ۴_ صابر قدیر ۵_ امیر خالدی ۶_ محمد زارع ٧_ زانیار گلینی ٨_ آرمان وفایی ٩_ کاوە رضایی ١٠_ شهرام وکیلی ١١_ فرزین مولودی (١٨ سالە) ١٢_ هیبت بایزیدی ١٣_ فواد شاه محمدی ١۴_ کیوان هاجر ١۵_ کیوان تیرانداز ١۶_ فواد قوامی ١٧_ پیمان فریدونی ١٨_ محمد صدیق سیاری ١٩_ کیوان رحمانی ٢٠_ ماشا اللە فتحی ٢١_ پسر ماشا للە  ٢٢_ کامیار ٢٣_ مهران احمدپناه ٢۴_ ساعد بنفشی ٢۵_ شیما ابراهیمی ٢۶_ صهیب اسدی ٢٧_ خالد حسینی ٢٨_ آرمان فلاحی ٢٩_ بهنام وکیلی ٣٠_  محمد احمدی ٣١_ دانیال شریفی ٣٢- فرزاد گلی ٣٣_ ماهان یوسفی (١٧ سالە) ٣۴_ هیبت ملکی ٣۵_ صابر ملکی ٣۶_ یاسر زند سلیمی ٣٧_ جلیل محمدی ٣٩_ مهدی امجدی ۴٠_ کاوە ویسانی (کامیاران) ۴١_ ابراهیم حسین نژاد ۴٢_ نافع مینایی ۴٣_ سینا محمدیان (١٨ سالە) ۴۴_ فرامرز قاسمی آذر ۴۵_ فردین رستمی ۴۶_ شاهپور حبیبی ۴٧_ آرمان مردوخی ۴٨_ شعیب صفر علی ۴٩_ مبین خرشیدی ۵٠_ فایق امجدی ۵١_ سیروان قربانی ۵٢_ رضا بهرام پور ۵٣_ سوران بایزیدی ۵۴_ امید محمدی ۵۵_ اکبر وطن پور ۵۶_ زانیار صالحی ۵٧_ ساعد محمدی ۵٨_ افشین کریمی ۵٩_ آرمین رحمانی ۵٩_ سیروان زند سلیمی ۶٠_ علی آریائی ۶١_ فواد صیدی ۶٢_ محمد اقبال بایزیدی ۶٣_ حمید محمدی ۶۴_احد مرازدی گزگزارە ۶۵_ پیمان صلواتی

مریوان

١_ لقمان خوراب (سروآباد) ٢_ ارشد خونریز (سروآباد) ٣_ صدیق عزیزی ۴_ پوریا علی پور ۵_ علی تاجر ۶_ هادی راستین ٧_ فردین بدخش ٨_ سینا جاست ٩_ زانیار اسوار ١٠_ مهدی پیرخون١١_ عبداللە وطن دوست ١٢_ آراس روحی ١٣_ کارو جانفدا ١۴_ شاهو منوچهری ١۵_ دانیال نیکخواه ١۶_ امید یوسفی ١٧_ میلاد نجاتی ١٨_ کارزان دانش ١٩_ کارو دانش ٢٠پیمان اسکندری (سروآباد) ٢١_ گوران علایی (سروآباد) ٢٢_ آرام سعیدیان (سروآباد) ٢٣_ مسعود آرین ٢۴_ آرمان سعیدیان ٢۵_ بختیار رحیمی ٢۶_ آسو فتاحی ٢٧_ یداللە عزیزی ٢٨_ سوران رواند ٢٩_ باقی فاتحی (بانە) ٣٠_ دانیل رحمانی ٣١_ حبیب شریف زادە  ٣٢_ آراس بافکار (١۵ سالە) ٣٣_ صاحب سهرابی ٣۴_ شیرزاد ادوایی (سروآباد) ٣۵_ فرزاد فتاحی ٣۶_ سالار فتاحی ٣٧_ نوزاد فتاحی ٣٨_ هیمن کرمی ٣٩_ دانا کرمی ۴٠_ ادریس کهنەپوشی ۴١_ سیروان امینی ۴٢_ آرمان شاکری ۴٣_ شاهین بالی ۴۴_ حسین تیترا ۴۴_ ارشاد رحمانیان (سروآباد) ۴۵_ پشتیوان افسر  ۴۶_ میلاد فیضی پور (١۵ سالە) ۴٧_ بهمن گرامیان.

سقز

١_ فریاد شاه محمدی ٢_ شیرکو کریمی ٣_ اسعد محمدیان ۴_ سامان عبداللە زادە ۵_ سالار صالح نیا ۶_ امین امجدی ٧_ مالک حقیقی ٨_ سیروان رحیمی ٩_ یوسف عبداللە زادە

کامیاران

١_ زانیار شریفی ٢_ امید حمدی

قروە

١_ علی ستودە

 

استان کرمانشاه

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امید شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ میثم محمدی ٧_ فرید محمودی (روانسر) ٨_ ماکوان سلیمانی ٩_ لقمان سلیمانی ١٠_ ارکان سلیمانی ١١_ ابراهیم نقدی ١٢_ صادق عثمانی ١٣_ امین کاسب ١۴_ محمد ابراهیمی ١۵_ غفار عزیزی ١۶_ مختار عزیزی ١٧_ آرمین فرجی ١٨_ یحیی مرادی ١٩_ میلاد مرادی ٢٠_ سروش نقدی ٢١_ کمال ظاهری ٢٢_ یاسر برزگر ٢٣_ میثم حسینی ٢۴_ پارسا نادری ٢۵_ صلاح بهروجە ٢۶_ هیرش عزیزی ٢٧_ آریا عزیزی ٢٨_ سعید قادری ٢٩_ دیاکو میراحمدی ٣٠_ ذکریا احمدی ٣١_ مسعود طاهری ٣٢_ آروین رضایی نژاد ٣٣_ یاسر هدایتی ٣۴_ عالم عبدی ٣۵_ مهدی صالحی ٣۶_ بختیار ولیان ٣٧_ ادریس محمدی ٣٨_ معین مصفایی ٣٩_ امیر احمدی ۴٠_ احسان احمدی ۴١_ سامان ویسی ۴٢_ قهرمان فرزند سعید ۴٣_ نادیا سبحانی ۴۴_ میلاد محمودی ۴۵_ سعید رستمی ۴۶_ هادی محمودی ۴٧_ ایوب عثمانی ۴٨_ ستار ویسی ۴٩_  کاوە صالحی ۵٠_ حمزە عزیزی ۵١_ هاشم مرادی (روانسر) ۵٢_ یاور امیرخانی ۵٣_ یاسر احمدی ۵۴_ میثم محمدی نور ۵۵_ بختیار زارعی

کرمانشاه

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_ محمد . م ۴_ علی ذلفقار نسب ۵_ محمد یاری ۶_ خلیل اسدی بوژانی ٧_ محی الدین اصغری (سنندج) ٨_ صحبت اللە امیدی ٩_ سجاد نادری(١۴ سالە) ١٠_ برهام نادری (١۶ سالە) ١١_ پوریا نادری (١٨ سالە) ١٢_ آرمان حیدری ١٣_ کاکە میر درویشی ١۴_ شهریار احمدی ١۵_ علی عثمان وند ١۶_ هیرش محمدی ١٧_ کوروش محمدی ١٨_ شورش محمدی ١٩_  نادر رضایی آبطاف ٢٠_ نادر عزیزی ٢١_ سیرورس عزیزی ٢٢_ رسول سریلانی جلالوند ٢٣_ پرویز کدیوریان ٢۴_ مهدی عبدالی ٢۵_ علی موسوی ٢۶_ یونس رحیمی ٢٧_ کدیوریان ٢٨_ احسان ٢٩_ میلاد ٣٠_ فرهاد عامریان

ثلاث باباجانی

١_ عبید احمدی ٢_ سرکوت احمدی ٣_ برهان کاکایی ۴_ برهان سبحانی ۵_ آکو ایازی ۶_ سالار نوروزی ٧_ مهدی بابایی ٨_ سردار امینی ٩_ زانیار احمدی

اسلام آباد غرب

١_ احترام قبالی ٢_ مجتبی بساطی

سرپل ذهاب

١_ فرشتە چراغی

 

استان آذربایجان غربی

ارومیە

١_ نحو امینی ٢_ رزگار صداقت ٣_ سعید محمدزادە ۴_ یاور فرزادی ۵_ منصور زینالی زادە ۶_ پرویز ناصری

بوکان

١_ سلیمان نادری ٢_ صادق خضری ٣_ آزاد محمدیان ۴_ سعدی احمدپوری ۵_ فاطمە داوند ۶_ فردین داوند (١٧ سالە)

اشنویە

١_ نادر ضیاعی فر

 

استان ایلام

ایلام

١_ سهراب اعرابی ٢_ محمد ویسی ٣_ رضا احدی ۴_ مهین رزاق ۵_ سجاد اسماعیلی (ایوان غرب)

مهران

١_ امین حسن جیران

 

کلاردشت

١_ مژگان کاوسی

تهران و کرج اصفهان

١_ کاظم شریفی (سروآباد) ٢_ سلمان میرزایی قانع (سنقر) ٣_ سید پیام بیدرود (زنجان) ۴_ ناصر فهمی (آبدانان)

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.