رسانه خبری پیامِ ایرانی

کولبر بانەای پس از بازداشت تیرباران شد


 

هەنگاو: یک کولبر اهل بانە از سوی نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت اسیر و گلولە باران شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک کولبر جوان اهل بانە با هویت محمود کتابی ٣٠ سالە  پس از آنکە از سوی نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت بازداشت شد، در همانجا تیرباران شدە است.

یکی از اعضای خانوادە این کولبر جوان کە متاهل و پدر یک پسر ٨ سالە نیز می باشد، بە خبرنگار هەنگاو گفتە است کە، وی روز دوشنبە (۵ شهریور ٩٧ / ٢٧ آگوست ٢٠١٨) از منزل خارج و جهت کولبری بە مرز سردشت رفتە است.

همسر این کولبر جوان نیز گفتە است کە ما تا دو روز پیش با وی در مرز سردشت صحبت کردەایم و شب جمعە کە بهش زنگ زدەایم شخصی با زبان فارسی جواب دادە و گفتە است کە ما این مبایل را در بازارچە سردشت پیدا کردەایم. اما روز شنبە و پس از آنکە دەها بار زندگ زدیم، همان فرد گفتە است کە جسد صاحب این مبایل در کوهستان های پیرانشهر پیدا شدە و ما آن را بە بیمارستان این شهر منتقل کردەایم.

این منبع نزدیک بە خانوادە کتابی در ادامە اعلام کرد کە ادارە اطلاعات طی ماهای گذشتە محمود کتابی را بە اتهام حمایت از احزاب کورد اپوزسیون ایران تحت فشار قرار دادە است.

با این حال منابع هەنگاو تاکیید دارند کە این کولبر اهل بانە در کوهستان های سردشت  و پس از بازداشت تیرباران شدە است.

خانوادە آقای کتابی نیز تاکیید دارند کە وی جهت کولبری بە سردشت رفتە است نە پیرانشهر.

جسد محمود کتابی ساعت ٢ شب گذشتە بە بانە منتقل شدە و امروز مراسم تشیع جنازە وی برگزار خواهد شد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.