رسانه خبری پیامِ ایرانی

سە هفتە بی خبری از سرنوشت نگیسا شهبازی


 

هەنگاو: با گذشت سە هفتە از بازداشت یک زن مهندس ایلامی، کە فعال محیط زیست نیز بودە است، سرنوشت وی در هالەای از ابهام می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ نیروهای امنیتی حکومت ایران روز چهارشنبە (١٠ مرداد ٩٧ / ١ آگوست ٢٠١٨)، بە منزل یک مهندس ایلامی با هویت ”نگیسا شهبازی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

با گذشت دو هفتە از بازداشت این فعال زیسط محیطی و علی رغم پیگیری های مداوم خانوادەاش، تاکنون هیچ خبری از محل نگهداری وی و سرنوشتش در دست نمی باشد.

نگیسا شهبازی مهند برق و هم زمان عضو فعال گروه کوهنوردی “کوور” ایلام بودە کە در خاموش کرد آتش سوزی های اخیر کبیر کوه نقش برجستەای ایفا نمودە و مدام از نهادهای حکومتی انتقاد کردە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.