رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە شدن ٣۶ تن از نیروهای حکومتی در کوردستان طی ۶ ماه گذشتە


 

هەنگاو: طی شش ماه گذشتە دەها تن از نیروهای نظامی و امنیتی ایران در کوردستان و در درگیری با نیروهای اپوزسیون کورد کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی شش ماه نخست سال ٢٠١٨ جمعا ١۴ درگیری در کوردستان روی دادە است کە طی آن ٣۶ تن از نیروهای مسلح ایران کشتە شدەاند.

بیشترین درگیری ها از سوی پیشمرگەهای حزب دمکرات کوردستان صروت گرفتە و بیشترین تلفات را این حزب بە نیروهای حکومتی وارد کردە است.

طی این درگیری ها یک پیشمرگە و دو گریلا نیز جانشان را از دست دادەاند و همچنین چندین عضو داعش نیز کشتە و زخمی شدەاند.

همچنین بیش از ٣٠ تن از نیروهای حکومتی در این درگیری ها زخمی شدەاند و بیشترین درگیری ها در ماه ژوئن روی دادە است.

 

تاریخ درگیری ها و آمار این درگیری ها کە در مرکز آمار “هەنگاو” ثبت شدە است.

٣/١/٢٠١٨ : درگیری میان پێشمرگەهای حزب دمکرات کوردستان ایران و سپاه پاسدارن و ادارە اطلاعات منجر بە کشتە شدن ٣ عضو سپاه پاسداران و ٣ عضو ادارە اطلاعات گردید.

١٩/١/٢٠١٨: کشتە شدن یکی از نیروهای ادارە اطلاعات و سپاه پاسداران در منطقە کلاتە شهر سنە (سنندج). هیچ حزبی مسئولیت این حملە را کە منجر بە کشتە شدن“توفیق رحمانی“ شد بر عهدە نگرفت.

٢٧/١/٢٠١٨ : کشتە شدن ٣ عضو سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای داعش در شهرستان ثلاث باباجانی. در این درگیری چندین تن از اعضای گروه مهاجم کە سپاه از آنها با نام داعش نام برد کشتە و زخمی شدند.

٢٧/٢/٢٠١٨ : کشتە شدن یکی از اعضای  سپاه پاسداران در شهر بانە. گروه عقاب های زاگرس وابستە بە حزب دمکرات کوردستان ایران مسئولیت این حملە را بر عهدە گرفت.

٢٨/٣/٢٠١٨ : عملیات گروه عقاب های زاگروس در روستای ”نی“ مریوان منجر بە زخمی شدن دو پاسدار گردید.

٢٨/۴/٢٠١٨: کشتە شدن یک سرباز و زخمی شدن یک پاسدار در مناطق مرزی نودشە. هیچ حزبی مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفت.

١٠/۵/٢٠١٨ : حملە بە پاسگاه زرواو بانە و زخمی شدن ۴ عضو سپاه پاسداران. گروه عقاب های زاگروس مسئولیت این حملە را بر عهدە گرفت.

۵/۶/٢٠١٨: کشتە شدن دو تن از نیروهای ناجا در مرز بیوران سردشت. رسانەهای حکومتی اعلام کردند کە نیروهای ”ضد انقلاب این دو را کشتەاند، اما خبرنگار “هەنگاو“ ضمن رد این ادعا اعلام کردە بود کە این دو بە دست قاچاقچیان مواد مخدر کشتە شدەاند.

٧/۶/٢٠١٨ : درگیری میان نیروهای پیشمرگە حزب دمکرات کوردستان ایران و سپاه پاسداران در کوهستان سیاکیو شنو (اشنویە). در این درگیری ١٢ عضو سپاه پاسداران کشتە شدە و بیش از ٢٠ نفر نیز زخمی شدند. 

٩/۶/٢٠١٨ : درگیری میان نیروهای حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) و سپاه پاسداران در روستای گوشخانی مریوان. در این درگیری یک زن گریلا جانش را از دست داد.

١٩/۶/٢٠١٨ : درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب کارگران کوردستان در مرزهای سلماس روی داد. در این درگیری یک گریلا جانش را از دست داد.

٢٣/۶/٢٠١٨ : درگیری میان نیروهای پیشمرگە حزب دمکرات کوردستان ایران و سپاه پاسداران در مرز کهنە لاجان پیرانشهر. در این درگیری ٧ تن از نیروهای سپاه و ناجا کشتە شدە و یک پیشمرگە نیز جانش را از دست داد.

٢٨/۶/٢٠١٨ : گروه مدافعان شرق کوردستان وابستە بە حزب دمکرات بە نارنجک بە یک پایگاه د رمحلە تاچین آباد اشنویە حملە کرد.

٢٨/۶/٢٠١٨: کشتە شدن سە تن از پرسنل ناجا در مرز ارومیە. حکومت ایران تنها کشتە شدن یک تن را تایید کرد و اعلام کرد کە در اثر سانحە رانندگی بودە است، اما خبرنگار هەنگاو تاکیید نمود کە این ٣ تن بە دلیل تیراندازی افراد مسلح ناشناس و واژگون شدن اتومبیل آنها کشتە شدەاند. هیچ حزب و گروهی مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفت.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.