رسانه خبری پیامِ ایرانی

مخالفت مسئولین زندان ارومیە با آزادی موقت آران تیباش علی رغم نامناسب بودن وضعیت جسمانی وی


هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە علی رغم نامناسب بودن وضعیت جسمانیش با کارشکنی های مداوم مسئولین زندان از حق مرخصی محروم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مسئولین زندان مرکزی ارومیە با اعزام آران (مجید) تیباش زندانی سیاسی محبوس در این زندان بە مرخصی مخالفت می کنند. این مخالفت در حالی است کە بخشنامە قوە قضاییە برای آزادی زندانیان در دو مورد آقای تیباش را شامل می شود.


بر طبق بیانیەای کە رئیسی، رئیس قوە قضاییە پس از شیوع کرونا صادر نمود، زندانیان امنیتی کە حکم آنها کمتر از ۵ سال بودە و یک ششم حکم خود را سپری کردەاند و زندانیانی کە دارای مشکلات تنفسی هستند و یا چربی دارند، آزادی موقت شامل آنها می شود.


مخالفت مسئولین با مرخصی آران تیباش در حالی است کە وی یک ششم دوران محکومیت خود (١٠ ماه) را سپری نمودە و در زندان دچار بیماری لیپوم (تومور خوش خیم بافت چربی) شدە و در چندین نقطە بدنش غدەهای چربی مشاهدە شدە است.


هرچند این زندانی سیاسی مهر ماه امسال در بیمارستان ”خمینی“ مورد معالجە قرار گرفت اما این غدەهای چربی دوبارە در بدنش مشاهدە شدە است. با این حال مختاری، قاضی ناظر و دکتر اصولی با درخواست آزادی آقای تیباش مخالفت نمودە و اعلام کردەاند کسانی بە مرخصی اعزام می شوند کە یک سوم از دوران محکومیت خود را سپری کردە باشند.

آران تیباش کە بە ۴ سال حبس محکوم شدە است، در زندان بە دلیل نامناسبت بودن جای خواب و محل نگهداری آنها در زندان دچار بیماری لیپوم (تومور خوش خیم بافت چربی) شدە و در چندین نقطە بدنش غدەهای چربی مشاهدە شدە بود کە آواخر مهر ماه امسال در حالی کە پابند و دستبند داشت در بیمارستان خمینی مورد عمل جراحی قرار گرفت.

آران تیباش فرزند خالد و اهل دیزج مرگور، روز چهارشنبە ۵ دی ٩٧ ( ٢۶ دسامبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ستاد خبری اطلاعات ارومیە بازداشت و در تاریخ ٢٧ دی ماه و پس از ٢٠ روز بە طور موقت و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.


این شهروند کرد نهاتا اواخر بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”نجفی“ بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید کە حکم وی بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه تجدید نظر ارومیە بە ۴ سال حبس کاهش یفت.


آران تیباش روز دوشنبە ١٧ تیر ٩٨ (٨ ژوئیە ٢٠١٩)، جهت اجرای حکم ۴ سال حبس خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.


این زندانی سیاسی سال ٩١ بە دستور حراست دانشگاه علمی_کاربردی ارومیە از تحصیل محروم و سال ٩٢ نیز یک بار دیگر بازداشت شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.