رسانه خبری پیامِ ایرانی

افزایس حکم حبس مژگان کاوسی در دادگاه تجدید نظر


هەنگاو: حکم حبس مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت از سوی دادگاه تجدید نظر استان مازندران بە ٧۶ ماه و ١۵ روز افزایش یافت

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧۶ ماه و ١۵ روز حبس افزایش یافتە است. وی پیشتر بە ۶٩ ماه حبس محکوم شدە بود.


بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣۶ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١۵ روز حبس محکوم شدە است.


بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣۶ ماه حبس قابل اجرا می باشد.


این فعال کرد با انتشار پستی در صفحە اینیستاگرامی خود نوشتە است “اعتراض و دفاعیەی بنده به وکالت آقای جناب مصطفی نیلی را رد کرده و اعتراض دادستان عمومی و انقلاب نوشهر به رای دادگاه بدوی را جایز دانستە است”.


مژگان تنها بە اتهام نوشتن پستی در اینستاگرامش کە همراه با تصاویری از جانباختگان آبان ماه مریوان مریوان و جوانرود منتشر و نوشتە بود “سکوت خیانت است” بە تحمل ٣۶ ماه حبس محکوم شدە است.


مژگان کاوسی در حین نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە و تا ٢٠ روز دیگر می تواند کە بە این حکم اعتراض کند و همان روز و پس از اتمام نشست دادگاه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

وی، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود. نیروهای ادارە اطلاعات اواسط آذر ماه نیز بە منزل این فعال کرد یورش و اقدام بە تفتیش منزل و ضبط شماری از کتب وی کردەاند.


این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩۶ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.


این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.


وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کوردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کورد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.