رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ زندانی مشکوک بە مبتلا بە ویروس کرونا در زندان ارومیە و انتقال دومین زندانی بە مراکز درمانی


 

هەنگاو: با انتقال دومین زندانی مشکوک بە مبتلا بە ویروس کرونا در زندان ارومیە بە مراکز درمانی خارج از زندان، تمامی ملاقات ها و فعالیت های زندانیان این زندان لغو گردید و گزارشها حاکی از مرگ یک زندانی می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زندانی مشکوک بە مبتلا شدن بە ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”فریق محمدی“ ۴٧ سالە پس از آنکە شب گذشتە وضعیت جسمانیش وخیم شدە و بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است، جانش را از دست داد.

یکی از زندانیان زندان مرکزی ارومیە ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، فریق محمدی تمامی نشانەهای مبتلا شدن بە ویروس کرونا را داشتە و کادر درمانی با لباسهای ایزولە شدە وی را بە خارج از زندان منتقل کردەاند.

فریق محمدی اهل منطقە دشت بیل اشنویە و ساکن ارومیە بودە و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام بازرگانی کردن با مواد مخدر بە ٢۵ سال حبس محکوم شدە و از ۶ سال پیش در بند روان درمانی زندان مرکزی ارومیە نگهداری می شد.

از سوی دیگر شب گذشتە دومین زندانی مشکوک بە مبتلا شدن بە ویروس کرونا از بند ١۴ زندان ارومیە در شرایطی کاملا امنیتی بە بیمارستان طالقانی ارومیە منتقل شدە است.

شب گذشتە هەنگاو از انتقال اولین مورد مشکوک از بند ١۴ با هویت ”رشید“ بە مراکز درمانی خارج از زندان خبر دادە بود.

یکی از زندانیان در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام. کرد کە، پس از بامداد روز جمعە ٩ اسفند ماه، تمامی رفت و آمد ها کلیە بندهای ممنوع شدە و،باشگاه، کتابخانە، کلاسهای آموزشی بستە شدەاند.

این زندانی در ادامە اعلام کرد کە ملاقات ها نیز کلا کنسل شدە و حتی نمی توانیم بە سالن هوا خوری برویم و تمامی زندانیان از روی تخت های خود تکان نمی خورند.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.