مظهر ترکی، سرپرست سازمان پاکدستی عراق، سازمانی که به شفافیت و فسادهای مالی در عراق می‌پردازد، اعلام کرد که براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در این سازمان، در سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۴۳ نفر در ۱۳ هزار و ۶۴۹ مورد اتهام فساد مالی دست داشتند که ۵۰ نفر از آن‌ها وزیر و در سطح وزیر بودند. به این مقام‌های دولتی ۷۳ اتهام نسبت داده شده است. ۴۸۰ مقام انتصابی در پست‌های ویژه و مدیرکل‌ها و افراد هم‌رتبه نیز به ۷۱۱ مورد فساد متهم شده‌اند. مظهر ترکی همچنین گفت ۹۳۱ حکم محکومیت در این رابطه صادر شده که ۴ مورد آن متوجه وزیران یا افراد هم‌رتبه آن‌ها و ۵۴ حکم هم برای مقامات انتصابی و مدیرکل‌ها و هم‌رتبگان آن‌ها بوده است. دستگاه حکومتی عراق از چندین سال پیش با اتهامات فساد مالی روبه‌روست. یکی از دلایل عمده اعتراضات گسترده دو سال اخیر در عراق فساد مالی سیاستمداران این کشور بوده است.