رسانه خبری پیامِ ایرانی

قربانی شدن ٢١٩ کولبر و کاسبکار کورد طی سال ١٣٩۶


هەنگاو: طی سال گذشتە خورشیدی بیش از دویست کولبر و کاسبکار کورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و یا حوادث طبیعی قربانی شدەاند کە نسبت بە سال گذشتە ۵٣٪ افزایش داشتە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی سال ١٣٩۶ خورشیدی، جمعا ٢١٩ کولبر و کاسبکار کورد قربانی شدەاند کە نسبت بە سال ١٣٩۵ خورشیدی کە ١۴٣ مورد بود ٧۶ مورد یعنی بیش از ۵٣٪ افزایش داشتە است.

کشتە شدن کولبران و کاسبکاران

با استناد بە این گزارش، طی سال ١٣٩۶ از مجموع ٢١٩ کولبر و کاسبکاری کە قربانی شدەاند ٧١ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند کە ۵۵ تن از آنها کولبر بودە و ١۶ تن نیز در جادەهای کوردستان و دیگر نقاط ایران کشتە شدەاند.

این آمار نسبت بە سال گذشتە کە ۶۶ مورد بودە بیش از ٧.۵٪ افزایش داشتە است.

از این ٧١ مورد ۴۶ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ٩ مورد با تعقیب و گریز نیروهای مسلح و تصادف، ٨ مورد با تعقیب و گریز نیروهای مسلح و سقوط از کوه،٧ مورد بە دلیل ریزش بهمن و سرمازدگی و یک مورد نیز بە دلیل انفجار مین جانشان را از دست دادەند.

بیشترین آمار کشتە شدن کولبران و کاسبکاران کورد در استان ارومیە بە ثبت رسیدە است کە ۴٩ ومرد بودە و پس از ارومیە استانە سنە (سنندج) با ١٩ مورد و استان کرماشان (کرمانشاه) نیز با ٣ مورد در ردەهای بعدی جای گرفتەاند.

زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کورد

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی سال ١٣٩۶ از مجموع ٢١٩ کولبر و کاسبکاری کە قربانی شدەاند ١۴٨ نفر زخمی شدەاند کە نسبت بە سال گذشتە با ٧٧ مورد بیش از ٩٢٪ افزایش داشتە است.

بر طبق این گزارش، ٧٩ کولبر و کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ٣١ تن بە دلیل تصادف، ١٩ کولبر بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح ایران و سقوط از کوه، ١٢ تن بە دلیل انفجار مین، ٢ تن بە دلیل توپباران نیروهای مسلح ایران، ٢ تن بە دلییل ریزش بهمن و سرمازدگی، یک تن بە دلیل پرتاپ سنگ نیروهای مسلح ایران، یک تن بە دلیل گاز گرفتگی و یک تن نیز بە دلیل افتادن زیر بار زخمی شدەاند.

از مجموع ١۴٨ کولبری کە زخمی شدەاند ۶۶ مورد در استان ارومیە، ٧٢ مورد در استان سنە و ١٠ مورد نیز در استان کرماشان بە ثبت رسیدە است.

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع (هەنگاو) مجاز می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.