رسانه خبری پیامِ ایرانی

مخالفت دادستان مریوان با آزادی بازداشت شدگان روز گذشتە این شهر


هەنگاو: دادستان مریوان با آزادی بازداشت شدگان روز گذشتە این شهر با تودیع وثقە مخالفت نمود.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، امروزسەشنبە (٢٢ اسفند / ١٣ مارس)، قرار بود کە ٩ فعال مدنی اهل مریوان کە روز گذشتە در جریان برگزاری تجمع جهت حمایت از مردم عفرین بازداشت شدە بودند، آزاد شوند، اما داستان با آزادی آنها مخالفت نمود.

این منبع در ادامە گفت قرار بود کە امروز دادسرای مریوان افراد بازداش شدە را بە کفالت کارمند و یا فیش حقوقی ۵ میلیون تومانی آزاد کنند، اما ”علی زادە“ دادستان مریوان کە تازە از نشت فرمانداری برگشتە بودبە دادیار دستور داد تا برای آزادی موقت آنها ٣٠ میلیون تومان وثیقە گذاشطە شود و امشب نیز باید در بازداشت بمانند.

یکی از اعضای خانوادە یکی از بازداشت شدگان بە ”هەنگاو“گفت: ” خانوادە بزداشت شدگان همراه با وکلا و ضامن های خود تا ساعت ٢در جلو شعبە ۴ دادیاری منتظر آزادی فرزندانشان وبدند و با این تصمیم دادستان نا امید بە خانەهایشان برگشتەاند.

وی در ادامە ظهار داشت کە شاکی اول این پروندە نیروی انتظامی بودە و دلیل بازداشت آنها ” اخلال در نظم عمومی اعلام شدە است، اما امروز در کمال تعجب نیروهای سپاه و اطلاعات امروز پیگیر پروندە بودەاند.

عصر روز دوشنبە (٢١ اسفند / ١٢ مارس)، نیروهای امنیتی ایران در شهر مریوان١١ فعال مدنی را در حین برگزاری تجمع اعتراضی برای حمایت از مردم عفرین بازداشت کردند.

تاکنون هویت ٩ تن از این فعالین مدنی بە نام های”عدنان حسن پور“، ”محمد دانش“ ، ”ناصح باخیشی“ ، “آرمان غفوری”،“فرامرز محمدی”، “دیار یزدانی”، احمد ایرانپناه”، “هیوا فدایی” و “مصلح حسامی”کە از فعالین شناختە شدە مریوان هستند برای “هەنگاو” احراز شدە است کە امروز بە زندان مرکزی مریوان منتقل شدەاند.

همچنین خبرها حاکی از بازداشت دو زن می باشد کە تا زمان تنظیم این خبر هویت دو شهروند دیگر برای “هەنگاو” احراز نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.